Tema
Debat

Krav om forebyggelse af brand

Krav fra myndighederne

I Bygningsreglementet beskrives kravene til, hvordan en bygning opføres og indrettes, så den er sikker for personer. Det vil fremgå af byggetilladelsen, hvilke krav en bygning skal overholde. Det er bygningsejers ansvar, at en bygning er brandsikker i hele bygningens levetid.

 

Alle bygninger skal følge Bygningsreglementet og dermed Byggeloven. Beredskabsloven er en overbygning til Bygningsreglementets brandkrav, og de tekniske forskrifter angiver en række brandforebyggende regler til bygningens anvendelse og drift.

 

Nogle bygninger er efter ibrugtagelse omfattet af et krav om lovpligtigt brandsyn, hvor brandsikkerheden efterses. Bygningsejeren er forpligtet ti,l at udbedre eventuelle fejl og mangler fundet ved et brandsyn.

 

I bygninger med mange og/eller hjælpekrævende mennesker kan der være supplerende krav til drift af bygningen. De sikrer, at alle kan evakueres i rette tid og undgå personskade. Bygningsejer eller bruger af bygningen har ansvar for at krav i relation til driftsmæssige foranstaltninger overholdes.

 

Virksomheder, der opbevarer, anvender eller producerer brand- eller eksplosionsfarlige stoffer eller produkter er omfattet af en række krav og regler, der skal forebygge brand og eksplosion. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte at bygninger og arealer, der udgør en risiko skal indrettes og benyttes, så risikoen for brand minimeres og sikre forsvarlige redning- og slukningsmuligheder.

 

Krav fra forsikringsselskabet

Som et supplement til de forebyggende og skadesbegrænsende tiltag i lovgivningen kan forsikringsselskabet også stille krav. Supplerende krav fra forsikringsselskabet stilles for at sænke risikoen og begrænse omfanget af skader på bygningen og inventaret/produktionsmaskiner m.fl., hvis uheldet er ude. De supplerende krav vil typisk afhænge af virksomhedstype, aktiviteter, mængde og type af oplag i virksomhed

 

Hvis krav om supplerende sikring imødegås, vil det typisk have en positiv effekt på forsikringspræmie og/eller selvrisiko. Aftaler om supplerende krav vil være beskrevet i forsikringsaftalen mellem virksomhed og deres forsikringsselskab.

 

Forsikring & Pension har udgivet en række vejledninger og fakta-ark. De er baseret på forsikringsbranchens viden og erfaringer om skader og forebyggelse, så fremtidige skader kan undgås.

 

Vigtigt

Konsekvenser
Overtrædelse af love giver typisk en bøde. Hvis der er væsentlige mangler i brandsikkerheden i en bygning, kan der gives forbud med at anvende bygningen.

 

Hvis virksomheder ikke lever op til aftaler med deres forsikringsselskab, og der er sammenhæng mellem skadens årsag og misligholdelse af aftaler, vil der være reduktion i erstatningen.

Kontakt


Christina Østergaard

Ingeniør
+45 41 91 91 42
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.