Den teknologiske udvikling og senest energikrisen har gjort brug af vedvarende energi til en attraktiv energikilde. Solcelleanlæg installeres i stigende grad på tage, vægge og terræn.

Solceller er fortsat en forholdsvis ny teknologi og der bliver løbende forsket og gjort erfaringer på området. Der mangler fortsat eksakte beskrivelser og standarder på sikker og forsvarlig installation i lovgivningen.

 

Solceller installeret på tage kan øge risikoen for brandspredning i tilfælde af brand og dermed være årsag til mere omfattende skader. Ved den store brand i ASKO i Norge i 2017 vanskeliggjorde solpanelerne brandslukningen.

 

Forsikringsbranchen har samlet en række anbefalinger til solcelleanlæg monteret på tag i et fakta-ark, der primært omhandler større anlæg, men meget kan også anvendes til mindre solcelleanlæg. En bygnings-ejer og dennes forsikringsselskab kan tage udgangspunkt i anbefalingerne i fakta-arket både ved ny-installation og ved eksisterende anlæg. I tilfælde, hvor eksisterende solcelleanlæg afviger fra de generelle anbefalinger, kan der findes løsninger for det konkrete anlæg i dialog med forsikringsselskab og det lokale redningsberedskab.

 

Før der installeres solcelleanlæg
Tal altid med dit forsikringsselskab, inden du får installeret et solcelle-anlæg. Vær opmærksom på, at solceller kan reflektere til omgivelserne. Tjek altid lokalplanen, om der er servitutter om solcelleanlæg.

 

Solceller bør ikke installeres på tage med brandbar tagkonstruktion eller tagkonstruktioner med brandbar isolering.

 

Solceller skal være STC-mærkede (Standard Testing Conditions).

 

Solcelleanlægget skal passe til tagkonstruktionen, hvilket blandt andet betyder, at montagesystemet skal passe til spærkonstruktionen. Der bør altid være ingeniørberegninger for belastningsgrader på tagflader samt dokumentation og godkendelse af montagestativer m.m. Information om tagmateriale og isolereringsmateriale oplyses i den grad, information er tilgængelig.

 

Installation
Solcelleanlæg bør monteres af professionelle installatører. For at begrænse brandspredning og sikre redningsberedskabets indsatsmuligheder bør solcelleanlæg opdeles i sektioner på max. 40 x 40 meter og afstanden mellem sektionerne bør være mindst 5 meter.

 

Solcellepaneler må ikke monteres over en brandadskillelse (brandvægge/-sektioner, brandkam, brandkamserstatning m.m.), ligeledes bør der være mindst 1 meter mellem solcellepanel og tagkant. Ved montage af solcellepaneler bør der tages hensyn til brandventilationsåbninger, så effektiviteten af brandventilationsåbningerne sikres.

 

Solcelleanlæg skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør. Kabler til solcelleanlægget fastgøres og sikres mod mekanisk påvirkning. Kabel-gennemføringer skal mindst være med en brandmodstandsevne på 1 time. Der bør være etableret lynstrømsafledere. Installationen skal ske efter/overholde IEC 61643-1 / EN 61643-1 som Klasse 1 lynstrømsafledere.

 

Sikkerhedsafbryder, der afbryder forbindelse mellem inverter og solcellepaneler, placeres i terrænniveau. Placering af sikkerhedsafbryder skal være synlig og let tilgængelig for redningsberedskab og service.

 

Der bør installeres en ”fjernbetjent” DC-sikkerhedsafbryder til paneler – afbryderen skal tydeligt markeres. Sikkerhedsafbryderen placeres i samråd med det lokale redningsberedskab.

 

Invertere/ faste installationer bør installeres i et dedikeret teknikrum med en minimumsbrandmodstandsevne på 1 time – eller udvendig på en ikke brandbar konstruktion. Teknikrummet bør forsynes med ABA og rumslukningsanlæg.

 

Forebyggelse og begrænsning af skader
Der skal være en beredskabsplan, der som minimum oplyser kontaktoplysninger på personer, der kan assistere redningsberedskabet og sikre, at installationerne er afbrudt i tilfælde af skade. Tilsvarende skal der være en plan, der angiver placering af installationer, DC-sikkerhedsafbrydere, angivelse af max. spændinger på DC-siden samt den totale anlægskapacitet.

 

Der skal laves en DKV-plan for solcelleanlægget. Der skal være en årlig gennemgang af solpaneler, kabler, stik og samlinger for visuelle skader og fejl samt løbende vedligehold af de elektriske installationer.

 

Udover en termografering af alle paneler, kabelstik og inverter efter installering, bør der termograferes hvert andet år i de første 6 år. Herefter, efter aftale med leverandør dog mindst hvert 3. år.

 

BESS (Battery Energy Storage System)/batterilagringssystemer herunder batterirum placeres i selvstændig ikke brandbar bygning mindst 5 m fra andre bygninger.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.