Madlavning og fedtstoffer er en stigende årsag til enorme skader og knuste drømme. Nedsæt risikoen for brand, og lær at slukke ilden og begræns skaden, inden branden får uerstattelige konsekvenser.

 

Fritureolie er skyld i en del køkkenbrande. Olien bliver overophedet og antænder. Herefter breder branden sig ofte via emhætten til andre dele af byg-ningen. Branden resulterer hurtigt i omfattende skader, og at køkkenet må holde lukket i lang tid.

 

Brande i køkkener starter typisk i forbindelse med madlavning, der skal derfor være ekstra opmærksomhed omkring madlavningszoner fx:

 

  • Kogeø
  • Frituregryde
  • Grill
  • Kipsteger
  • Og lign.

Anvendelse af åbne/lukkede ildsteder med kul/træ fyring indendørs i restauranter og mindre spisesteder skal også have øget fokus på risiko for brand og forebyggelse af brande, der ofte spredes via aftrækskanalerne.

 

Ved indretning af køkkener skal der være fokus på brandsikring omkring gryde/ildsted, emhætte, aftrækskanaler og omgivende konstruktion.

 

Erfaringer viser, at elektriske installationer kan kortslutte og være årsag til skader, så en ekstra opmærksomhed på slidte og ældre installationer vil altid være nødvendig. Jævnlig el-termografering af installationer anbefales.

 

Nedsæt risikoen for brand i forbindelse med madlavning

 

Der kan være skærpede krav for din virksomhed, men her er nogle generelle råd til, hvordan du mindsker risikoen for brand og personskade i forbindelse med madlavning.

 

Installation af aftrækskanaler og ventilation i kommercielle køkkener

 

Ildsteder skal have ventileret den varme luft ud til det fri. Aftrækskanaler skal være modstandsdygtige over for den varme røg og der skal være tilstrækkelig afstand til brandbare materialer og overflader. Hvis det ikke er muligt, skal der isoleres mod overførsel af varme. Der bør være installeret spjæld i kanalsystemer.

 

Brandslukningsudstyr og uddannelse af personale

Montér et automatisk brandslukningsanlæg på frituregryden fx model DFI-1 fra VID Fire-Kill eller tilsvarende. Lav serviceaftale på automatiske brandslukningsanlæg.

 

Hvis der anvendes fedtstoffer til madlavningen, skal der være friture-/fedtslukker til rådighed i køkkenet på lige fod med brandtæppet.

 

Alle medarbejdere skal have haft kursus i brandslukning – fx hos leverandøren af håndslukningsudstyret. Personalet skal have kendskab til brug af de forskellige slukkertyper – som minimum f-slukker og brandtæppe. Alle skal desuden have kendskab til de automatiske brandslukningsanlæg og manuel aktivering af dem.

 

Adfærd før skade – undgå at det går galt

Fyld kun den nødvendige og anbefalede mængde af fritureolie i gryden. Der kan opstå farlige situationer, hvis gryden er overfyldt. Hvis væskestanden er lav - under varmelegemet - i frituregryden, kan fritureolien antænde.

 

Hold øje med driftstermostaten. Brug aldrig en frituregryde, hvor driftstermostaten er defekt eller blokeret. Skader med frituregryder skyldes ofte, at der sker svigt af driftstermostaten. Opvarmningen af fritureolien sker ukontrolleret og olien overopheder og antænder. Virker driftstermostaten ikke, skal du straks slukke for frituregryden og tilkalde reparatøren. Blokér aldrig for sikkerhedstermostaten.

 

Vedligeholdelse og overholdelse af service på frituregryder er en vigtig del af brandforebyggelse. Serviceeftersyn på frituregryden skal ske jf. leverandørens anvisning.

 

Hvis uheldet sker – dette begrænser skadens omfang

Går der ild i fritureolien, kan ilden få fat i emhætte og udsugningskanaler, og det kan give omfattende skader på bygningen - i de værste tilfælde spredes ilden fra køkkenet og hele vejen til tagkonstruktionen.

 

Udsugningsanlægget skal automatisk stoppe ved brand i frituregryden. Montér et system, der automatisk slukker for ventilationen ved brand. Sørg for, at slukningssystemet også kan udløses manuelt.

 

Rengøring gør skaden mindre, hvis uheldet er ude

Udsugningsanlæget skal holdes rent. Vi anbefaler, at udsugningsanlægget rengøres 1 gang om ugen, og minimum 1 gang årligt skal udsugningskanalerne rengøres indvendigt.

 

Emhætter og kanaler skal renses for fedt halvårligt/årligt – afhænger af konkret vurdering. Som alternativ til den årlige indvendige rengøring af udsugningskanalerne, kan du installere et anlæg, der neutraliserer fedt direkte i emhætten. Rens emhætten mindst én gang om året efter anvisningerne. Er der fedtaflejringer i udsugningskanalerne, skal de renses af specialister. Brug ventilationsanlæg og emhætter, der neutraliserer fedt.

Kontakt


Christina Østergaard

Ingeniør
+45 41 91 91 42
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.