Virksomheder uden ABA-anlæg kan indgå en aftale med forsikringsselskabet om, at installere et branddetekteringsanlæg. Der er flere fordele for en virksomhed, ved at installere et branddetekteringsanlæg.

 

Branddetektering forbedrer mulighederne for hurtig opdagelse af en brand og dermed hurtig indsats – som brandslukning og evakuering af personer i bygningen. Branddetekteringsanlæg giver således en forbedret personsikkerhed i forbindelse med natophold. Ved hurtig indsats mod brand bliver skaden begrænset, hvilket giver færre gener for virksomheden og hurtigere retur til normal drift.

 

Hvad er forskellen på myndighedskrævet ABA-anlæg og branddetekteringsanlæg?

 

Hvis der ikke er et myndighedskrav om ABA-anlæg i bygningen, kan der laves aftale med forsikringsselskabet om at installere et branddetekteringsanlæg. Et  branddetekteringsanlæg vil have mere fokus på virksomhedens specifikke risikoområder, mens der også kan laves alternativer til transmission af alarm. Der  kan også være forskelle i installation af de to typer anlæg. Et branddetekteringsanlæg vil typisk ikke være fulddækkende som et myndighedskrævet ABA-  anlæg.

 

Brandtryk, der opsættes i forbindelse med branddetekteringsanlæg som testtryk eller intern varsling, skal anvende anden farve end rød.

Installation af et branddetekteringsanlæg vil være et skridt i den rigtige retning mod et myndighedskrævet ABA-anlæg.

 

Konsekvenser ved en brand for en virksomhed kan være ”nedetid”, manglende levering, tab af kunder og i værste fald at virksomheden må lukke. Et branddetekteringsanlæg kan begrænse konsekvenser i tilfælde af brand.

Tiltag, der mindsker risiko for skader og begrænser omfang af konsekvenser, vil typisk give rabat på bygnings-brandforsikringen.

 

Hvorfor installere et branddetekteringsanlæg

Der er løbende sket udvidelser til krav om brandsikring i Bygningsreglementet, men det er ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at bygninger opført efter et tidligere Bygningsreglement ikke har krav om fx ABA-anlæg, selvom en tilsvarende bygning opført efter det gældende Bygningsreglement vil have det som et myndighedskrav. Det gælder fx for steder med natophold som fx badehoteller, hoteller og kroer.

 

Det vil være relevant for de fleste erhvervsvirksomheder at installere et branddetekteringsanlæg. Et branddetekteringsanlæg vil give bedre muligheder for minimal driftsforstyrrelse i tilfælde af brand. Det vil også være relevant for virksomheder med store værdikoncentrationer som fx lagre at installere branddetektering.

 

En virksomhed kan af forskellige årsager ønske at forbedre brandsikring og brandsikkerhed i en bygning fx ved overnattende gæster, vitalt produktions-udstyr, høj værdi af varer eller løsøre.

 

Hvad skal branddetekteringsanlægget kunne

Branddetekteringsanlægget vil have flere funktioner, der tilsammen vil sikre en hurtigere reaktion og færre konsekvenser ved brand.

 

  • Et branddetekteringsanlæg har detektorer (termisk/røg), der kan detektere brandudvikling og opdage branden.
  • Anlægget skal give alarmering til bygningsejer eller dennes stedfortræder, den konkrete alarmprocedure vil være aftalebaseret.
  • Ved brand skal bygningen evakueres, og der vil derfor også være varsling/tonealarm.
  • Der vil ikke (som ved myndighedskrævede ABA-anlæg) være automatisk alarmering af redningsberedskabet. Der kan, afhængig af den konkrete aftale, være kameraovervågning installeret i samme rum som detektor, der teknisk kan verificere, at der er startet en brand. Alternativt skal branden verificeres af den tilkaldte vagt, før 112 alarmeres.
  • Ovenstående punkter vil medføre, at branden hurtigere opdages og en effektiv indsats mod brand kan iværksættes.

 

Hvordan sendes alarmen videre? - Alarmtransmissionstype

 

Når en detektor registrerer brand, skal alarmen sendes videre, så der gives besked om brand. Der er flere muligheder for transmission af en alarm. Et myndighedskrævet ABA-anlæg vil typisk have en fast opkoblet ledningsforbindelse fx ADSL-forbindelse med modtagelse direkte hos redningsberedskab.

 

Ved aftale om et branddetekteringsanlæg vil der være flere valgmuligheder. Ved valg af alarmtransmissionstype skal det overvejes, hvilken reaktion og handling en alarm fra anlægget skal medføre.

 

  • (A) - Alarmsignalet kan sendes videre med en fast opkoblet ledningsforbindelse fx ADSL-forbindelse med signal til en døgnbemandet kontrolcentral.
  • (B) - Alarmsignal via fastopkoblet ledningsforbindelse fx ADSL-forbindelse suppleret med forbindelse over det mobile bredbånd (GSM-nettet). De to forbindelser skal være uafhængige af hinanden. Alarm går til døgnbemandet kontrolcentral (ikke redningsberedskabet).
  • (C) - Alarmsignal via mobilt bredbånd (GSM-nettet). Alarm går til døgnbemandet kontrolcentral (ikke redningsberedskabet).
  • (D) - Alarmsignal videresendt via teknikovervågningsudstyr (fx vand, pumpe, køle/frys alarmer), der i forvejen er koblet op til en døgnbemandet kontrolcentral. Ejer/bruger kontaktes ud fra forholdsordren, og alarmpatruljekørsel igangsættes evt. for verificering af alarm.
  • (E) - ’Stand-alone’ anlæg, der alene varsler lokalt og med mulighed for fx sms/push-notifikation til bygningsejer/bruger.

Virksomheden skal, sammen med forsikringsselskabet, ud fra den konkrete risiko aftale type af alarmtransmission.

 

Undgå fejlalarmer - Verificering af alarm

Fejlalarmer til redningsberedskabet skal undgås. En teknisk verificering af om der er brand i bygningen kan fx være kameraovervågning sammen med detektor. Ved at sikre at kontrolcentralen kan modtage billeder giver det hurtig mulighed for at bedømme om der er brand. Alternativt kan brand også bekræftes ved fysisk fremmøde ved ejer, dennes stedfortræder eller vagt.


Branden kan efter bekræftelse meldes til 112.

 

Overvågningens omfang

I samråd med forsikringsselskabet identificeres virksomhedens særlige risikoområder, hvor detektorer skal placeres. Det vil typisk være rum med flere maskiner, teknikerrum, køkkenet, virksomhedens vigtigste produktionsudstyr og ventilationsudstyr.

 

Detektorer

Det konkrete antal detektorer og placering vil være situationsbestemt og afhænger af virksomhedens risikoprofil.

 

Detektorer skal placeres i henhold til Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

 

Systemdele i branddetekteringsanlæg

Alle anvendte systemdele og komponenter i anlægget skal være certificerede i forhold til den relevante produktstandard i EN 54-serien for brandalarmsystemer.

 

Hvis der er ønske om, at anlægget på sigt skal være tilsvarende myndighedskrav, skal de anvendte detektorer og centraludstyr være systemintegrations-testet. Her afprøver og dokumenterer man, at de forskellige brandsikringsløsninger fungerer sammen. Testen skal udføres som beskrevet i Bygningsreglementet.

 

Hvem skal installere branddetekteringsanlæg?

Branddetekteringsanlæg skal installeres af en kvalificeret og kompetent ABA-installatørvirksomhed. Det kan gøres ved at følge Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller anvende ABA-installatørvirksomheder, der er godkendt hos DBI til ABA-anlæg efter DBI Retningslinje 232. Alternativt kan en el-installatørvirksomhed, der er uddannet af ABA-systemleverandøren anvendes til at installere branddetekteringsanlægget. Installatøren skal, ved installation, være opmærksom på at opfylde krav til et myndighedskrævet anlæg, hvis man på sigt ønsker anlægget godkendt af myndighederne.

 

Dokumentation på detekteringsanlægget

Dokumentationen på branddetekteringsanlægget skal omfatte en plantegning med placering af detektorer. Installatøren skal udfylde og underskrive en installationserklæring, der dokumentere anlæggets egenskaber. Installationserklæringen udleveres til kunden.

 

Der skal være en betjeningsvejledning på dansk til anlægget samt en driftsjournal/drifts, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

 

Inspektion, vedligeholdelse og service

Branddetekteringsanlægget skal have aftale om inspektion ved en virksomhed, der er akkrediteret efter DS/EN/ISO/IEC 17020. Akkrediteringen skal omfatte brandalarmanlæg. Interval for inspektion vil efter aftale med forsikringsselskabet være 1-5 år.

 

Branddetekteringsanlægget skal serviceres årligt eller beskrives og udføres i henhold til leverandørens anbefalinger.

 

Forsikring & Pension skal gøre opmærksom på, at ovenstående kun er vejledende. Ovenstående krav kan fortrænges af afvigende vilkår i forsikringsaftalen mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet, eller hvis andet i øvrigt er aftalt mellem parterne.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.