I Danmark er der 9.000 fredede bygninger fordelt på 4.000 ejendomme. Heraf er 3.400 private og 600 er ejet af stat/kommune.
Der er ca. 360.000 bevaringsværdige bygninger.


De fredede bygninger repræsenterer den danske bygningskultur. Den bedste arkitektur og den vigtigste kulturhistorie. De fredede bygninger er af national interesse og derfor et statsligt anliggende, der hører under Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Vejledning til ejere af fredede bygninger

Forsikring & Pension har lavet en vejledning til ejere af fredede bygninger. Vejledningen skal hjælpe bygningsejer til at få en bedre forståelse af forsikringsaftalen samt forsikringsdækning i tilfælde af skade.

 

Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse

Historiske Huse og Danske Beredskaber har udgivet en forebyggelsesguide med gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse.

 

Forsikringsforhold

Når det brænder eller der sker en anden skade, så træder forsikringsselskabet til, men inden der kan ske udbedring af skaden, så skal Slots- og Kulturstyrelsen tage stilling til, hvordan den skadede bygning skal reetableres.


Som udgangspunkt skal forsikringstager ikke være bedre stillet efter en skade.


For at forsikringsselskaberne bedre kan risikovurdere en fredet eller bevaringsværdig bygning, ønsker forsikringsbranchen mere åbenhed om de fredede og bevaringsværdige bygninger. Årsag til fredningen skal være mere synlig og tilgængelig og det bør fremgå, hvorledes en bygning skal opføres, hvis fredningsbeskrivelsen fx omfatte flere perioder. Det er usikkert, om forsikringsselskabet skal se på fredningsbeskrivelsen eller på den eksisterende bygning. Fx hvis bygningen oprindelig var opført med stråtag, men nu har eternittag. Skal taget genopføres med stråtag eller eternittag som før skaden?

 

Gennemgang af fredede bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen har lavet en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger, så der opnås bedre viden om fredningsværdierne i de fredede bygninger. Fredningsgennemgangen giver bedre overblik og viden om de fredede bygninger. Fredningerne er mere forståelige, og det er tydeligt, hvilke værdier som er vigtige at bevare.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.