Tema
Debat

Sporingssystemer

Suppleringskatalog - Kapitel 5

10

Indledning

Denne vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer – i daglig tale kaldet sporingssystemer - beskriver forhold, som anses at være af væsentlig betydning, når sådanne systemer indgår som en sikringsforanstaltning mod tyveri af køretøjer, entreprenørmaskiner, både m.v.


Vejledningen er udarbejdet af Forsikring & Pension til brug for forsikringsselskaberne ved dialog med forsikringstagere samt leverandører til sporingssystemer. En dialog, der finder sted, når et sådant system indgår i en forsikrings-aftale for præventivt, at minimere risikoen for tyveri samt ikke mindst for, at øge chancen for at genfinde det forsikrede køretøj etc. efter et tyveri.


I vejledningen er der beskrevet en række mindstekrav, som et sporingssystem skal opfylde. Hvis disse mindstekrav er dokumenteret og kontrolleret af FORCE Technology, kan sporingssystemet ved fremvisning af et gyldigt certifikat, registreres hos Forsikring & Pension og være til rådighed for forsikringsselskaberne og andre brugere på hjemmesiden, sikringsguiden.dk


De enkelte forsikringsselskaber kan have særlige forholdsregler/præferencer – herunder foretrukne leverandører samt kontrolcentraler. Derfor skal en installation af et sporingssystem i forbindelse med en særskilt forsikringsaftale altid aftales nærmere med kundens forsikringsselskab.

20

Mindstekrav til søge- og genfindingssystemer

Det er producentens/leverandørens ansvar at sørge for, at dokumentationen er i orden og har ansvaret for at al relevant dokumentation sendes til FORCE Technology eller et andet GTS institut. Mere om kontrolordning samt krav til et GTS institut under punkt 70.

 

Krav til virksomhed (producent/leverandør)
Det påhviler producenten/leverandøren, at sikre de eventuelle nødvendige tilladelser til anvendelse af udstyret i Danmark – herunder IT- og Telestyrelsens godkendelse.


Krav til produktet
Sporingssystemet skal være et satellitbaseret system samt have:

 

 • CE-mærke, gældende direktiv, RTTE 1999/5/EC – udgår 13. juni 2017.
  Fra 13. juni 2017 gælder RED 2014/53/EU. Direktiverne stiller essentielle radio- EMC- og sikkerhedskrav til produktet.
  Fra den 13. juni 2017 skal leverandøren have opdateret den tekniske dokumentation.
 • E-mærke. Udstyr til fast installation i biler skal være typegodkendt iht. EU direktiv 2007/46/EC (inklusiv senere ændringer).
 • ISO 16750-2, Puls 5 test. Denne standard er supplement til E-mærket med hensyn til pulser, som et sporingssystem bør være immunt overfor.


Sporingssystemet skal:

 

 • Maximalt have et strømforbrug på 20 mAh i hvile.
 • Til primær forsyning fra bilens batteri skal være udstyret med batteri-backup, således at systemet virker selvom strømmen til bilens almindelige batteri afbrydes. Der skal være en minimums kapacitet på 12 timer i aktiveret tilstand og 5 timer ved aktiv sporing.
 • Sende og logge alarmer, såfremt den primære strømforsyning afbrydes ─ eller der opstår lav spænding.
 • Fencealarm aktiveres automatisk, når tænding slukkes.
 • Fencealarm afsendes fra sporingssystemet direkte til kontrolcentralen.
 • Fencealarm afsendes, når bilen flyttes mere end 1000 meter.
 • Være tilsluttet én af Rigspolitiet godkendte kontrolcentraler.
 • Som minimum kunne spores i hele Europa med fuldgyldig GSM-dækning. Systemet skal kunne positionere/søge ved kørsel og parkering i hele Europa.


Krav til installation af sporingssystemet
Installation af sporingssystemet skal foretages af autoriserede personer for det pågældende produkt.


Sporingssystemet skal monteres, så det ikke kan identificeres fra den overvågede genstands udvendige side.


Installatøren skal udfylde en installationserklæring til brug ved en evt. skade. Specielt i entreprenørbranchen og til både gøres der brug af mobile sporings-systemer med egen opladelig strømforsyning. Disse systemer flyttes af ejeren fra køretøj til køretøj - eller maskine til maskine alt efter, hvor risikoen for tyveri vurderes at være størst. Hvis disse mobile enheder indgår i en forsikrings-aftale, vil der være truffet særlig aftale om rutiner, procedurer m.v.


Det eller de steder, hvor sporingssystemet installeres, i den overvågede gen-stand, skal varieres bedst muligt af hensyn til risikoen for sabotage i forbindelse med tyveri af køretøjet.


På det overvågede køretøj etc. må der ikke mærkes eller skiltes med installationer, der er foretaget i henhold til denne vejledning.

 

 

30

Anvendelse af kontrolcentral

Alarmer fra sporingssystemer, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal sendes til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen jf. Lov om vagtvirksomhed. En fortegnelse over disse kontrolcentraler kan findes på sikringsguiden.dk


Overvågnings abonnement til godkendt kontrolcentral skal være trådt i kraft. Det skal sikres, at sporingssystemet er funktionsdygtigt.


Installatøren af et sporingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal i forbindelse med installationen ved afprøvning sikre, at en alarm fra systemet modtages og logges korrekt på kontrolcentralen.

 
På kontrolcentralen skal der foreligge en udførlig forholdsordre, der beskriver hvilke reaktioner, der skal iværksættes, når en overvåget genstand konstateres at være stjålet. Kontrolcentralen bør have mindst to kontaktpersoner, der i fællesskab træffer en beslutning, om der skal foretages en anmeldelse til politiet.


Når kontrolcentralen har lokaliseret en stjålen genstand, og der er begrundet mistanke, skal det stedlige politi straks underrettes. Det er politiet, der afgør, om den stjålne genstand skal holdes under observation eller beslaglægges umiddelbart efter lokaliseringen.


Der henledes opmærksomheden på, at de kriminelle ofte stiller stjålne gen-stande til afkøling på offentlige parkeringspladser – netop med det formål at konstatere, hvorvidt genstanden er elektronisk overvåget eller ej. 

 

 

40

Samarbejde på tværs af landegrænserne

En lokalisering af et GPS-baseret sporingssystem i andre lande giver normalt ikke større problemer for kontrolcentralerne. Problemerne opstår først, når det stjålne køretøj etc. skal søges beslaglagt.


Såfremt en importør eller installatør af et sporingssystem samarbejder med udenlandske firmaer om eftersøgning af stjålne køretøjer, skal det fremgå af kontrolcentralens forholdsordre.

 

Det er vigtigt at påpege, at en direkte kontakt fra en dansk kontrolcentral til en lokal udenlandsk politistation normalt ikke må forventes at give et positivt eftersøgningsresultat – selvom den danske kontrolcentral kan se, at den stjålne genstand befinder sig i den pågældende politikreds.


Det kan oplyses, at Interpol endnu ikke har en organisering, der kan varetage sådanne opgaver. Inden for normal arbejdstid kan der eventuelt søges rådgivning hos Forsikring & Pension, Teknisk afdeling, Østkontor.

 

50

Kontrol af funktion, samt service

Funktionen af sporingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal mindst hver 3. måned og gerne oftere afprøves/testes – enten som en automatisk opkaldsfunktion i systemet – eller via opkald fra kontrolcentralen. Disse tests skal registreres i kontrolcentralens log.


Hvis risikoen for tyveri er stor – eller ved installation i aggressive miljøer - f.eks. entreprenørmaskiner, motorcykler og både - kan forsikringsselskabet stille krav om et årligt service hos installatøren. Denne service skal ligeledes omfatte generering af en alarm, hvis modtagelse på kontrolcentralen skal kontrolleres, ligesom det skal kontrolleres, om kontrolcentralen kan lokalisere køretøjet/objektet.


Hvis forsikringsselskabet har betinget, at der skal foretages årlig service af det installerede søge- og genfindingssystem, skal det ved afkrydsning på installationserklæringen fremgå, at en sådan aftale er indgået mellem installatøren og kunden.

 

 

60

Særlige sabotagemæssige forhold

Hvis en genstand er forsynet med et sporingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, øges muligheden for genfinding. Der foreligger imidlertid mange muligheder for sabotage af sådanne installationer, og de kriminelles interesse herfor er stor.


I tilknytning til risikoen for sabotage skal alene nævnes jammere (støjsendere), der kendes fra nogle kirker og konferencerum, hvor mobiltelefoner ikke kan benyttes – grundet manglende signal.

 

70

Kontrolordning

For at registrere et sporingssystem på sikringsguiden.dk, skal det sikres, at produktet opfylder mindstekrav jf. denne vejledning
Producenten/leverandøren fremsender en udfyldt leverandørerklæring samt dokumentation til FORCE Technology eller et andet GTS institut. FORCE Technology udfører kontrol med, at det enkelte sporingssystem opfylder mindstekravene. På baggrund af denne kontrol udstedes et certifikat. Dette certifikat skal uploades på sikringsguiden.dk


På leverandørerklæringen fremgår, hvilken dokumentation der skal fremsendes til FORCE Technology eller et andet GTS institut.


Der er følgende krav til GTS institutter, der udfører kontrol og godkendelse af sporingssystemløsninger:

 

 • Indgående kendskab til og forståelse af F&P’s krav til sporingssystemløsninger, herunder også kravene til kontrolcentral, forholdsordre, installationserklæring, mv.
 • Kendskab til de relevante direktiver og tekniske standarder, svarende et anerkendt testhus.
 • Et kvalitetsstyringssystem, som opfylder de primære krav i ISO 17065:2012.


Producenten/leverandøren afholder udgiften til kontrol ved FORCE Technology eller et andet GTS institut, og der afregnes direkte med FORCE Technology eller et andet GTS institut.


For flere detaljer om kontrolordning og pris, rettes henvendelse til FORCE Technology, Ole Hammer, tlf. +45 72 19 40 00, direkte +45 25 40 82 08 eller e-mail: dksporingssystemer@forcetechnology.com

 

 

80

Ikrafttrædelse

Denne vejledning kan med virkning fra marts 2016 anvendes ved kontrol og registrering af sporingssystemer på sikringsguiden.dk

 

90

Registrering hos Forsikring & Pension

Producenter og leverandører af sporingssystemer kan blive registreret hos Forsikring & Pension med henblik på offentliggørelse på sikringsguiden.dk


Ansøgningen sker ved selvbetjening på sikringsguiden.dk. Under registreringsprocessen skal der uploades en PDF-fil med en kopi af et certifikat.


Forsikring & Pension forbeholder sig ret til ændringer af denne vejledning – herunder de under punkt 20, beskrevne mindstekrav.


Registrering hos Forsikring & Pension er gratis.


Producenten/leverandøren skal tilkendegive, om der er foretaget ændringer af produktet:

 

 • Er der foretaget ændringer skal producenten/leverandøren kontakte FORCE Technology eller et andet GTS institut for evt. ny kontrol.
 • Sporingssystemet kan max være registreret på sikringsguiden.dk i 5 år uden kontrol hos FORCE Technology eller et andet GTS institut.
 • Efter 5 år skal producenten/leverandøren have produktet kontrolleret på ny.


Leverandørerklæring - anmodning om kontrol af sporingssystem findes på sikringsguiden.dk

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.