Tema
Debat

Tågesikring

Suppleringskatalog - Kapitel 3

00

Revision

Oversigt over seneste ændringer
Dato Afsnit Ændring
November 2023 Generelt Sproglige opdateringer og præciseringer
10

Indledning

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over de særlige regler og standarder, der gælder for tågesikringsanlæg, når man skal projektere, installere, servicere og vedligeholde et anlæg og dermed også hvad man som slutbruger skal være opmærksom på, når man investerer i tågesikring.


Formålet med et tågesikringsanlæg er at reducere sigtbarheden i et beskyttet område ved hjælp af tåge, så det umuliggør eller vanskeliggør en indbrudstyvs orientering i det sikrede rum. Når et tågesikringsanlæg aktiveres, udsendes en ’tør’ røg eller tåge. Tågen er fremstillet af vand og glykol, som bliver presset gennem et varmelegeme, der omdanner det til ’tør’ tåge. Tågen bliver hængende i luften i længere tid, men forsvinder ved udluftning.

 

Pyrotekniske tågesikringssystemer er ikke medtaget idet disse ikke foreskrives af forsikringsselskaberne.


Dette kapitel opstiller krav og definerer egenskaber, som anses for at være af særlig betydning, når tågesikring indgår som en del af sikringen mod indbrud.

 

Kapitlet omhandler kun tågesikringsanlæg forbundet med et AIA-anlæg. Tågesikringen skal i denne sammenhæng ses som en udvidelse af AIA-anlægget og som en del af dette. Tågesikring anvendes også i forbindelse med overfaldsalarmer. Denne type anlæg stiller væsentligt forøgede krav til risikoanalyse og projektering, som ikke behandles her.

 

20

Referencer

For tågesikringsanlæg gælder den europæiske standard DS/EN 50131-8, ”Tågegeneratorer og tågesystemer til sikkerhedsformål.” Den omhandler både krav til produktet, installation og funktion, til service og vedligeholdelse samt uddannelse af installatørerne. Dette kapitel gennemgår de vigtigste elementer i standarden, men det anbefales at læse standarden og drøfte den med leverandøren inden installationen.


Desuden skal man være opmærksom på, at AIA-anlæg indenfor sikringsniveauerne skal være installeret af en F&P registreret (dvs. certificeret) installatør i henhold til den gældende kravspecifikation for området.
For selve projekteringen og installationen af et AIA-anlæg gælder Forsikring & Pensions ”AIA-Katalog, Retningslinjer for projektering og installation af AIA-anlæg”.

30

Definitioner

Følgende tekniske udtryk anvendes i dette kapitel:


ABA-anlæg
Et automatisk brandalarmanlæg har til formål at detektere en brand i begyndelsesfasen og herefter at alarmere. Alarmeringen kan omfatte både truede personer, redningsberedskabet og aktivering af andre brandsikringsforanstaltninger.


AIA-anlæg
Et automatisk indbrudsalarmanlæg er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk registrerer og alarmerer når der sker en gennembrydning, oplukning eller bevægelse i de overvågede lokaler.


Rumdetektor
Rumdetektor der detekterer enten via passiv infrarød, mikrobølger eller ultralyd.


Rumdetektor med antimasking
Detektor, enten passiv infrarød eller ultralyd, der er sikret mod afdækning, som begrænser detektorens dækningsområde. Overvågningen udføres efter forskellige principper, men for alle gælder, at detektoren ved afdækning afgiver et særskilt signal til centraludstyret.


Flugtvej
Rute forudset til at kunne benyttes i nødstilfælde, fra opholdssted til det fri.


Personfælde
Betyder i denne sammenhæng, at projekteringen af tågesikringen har til hensigt bevidst at fange en person eller forhindre vedkommendes flugt.


Sikret område
Det sikrede område kan være en del af et rum, flere rum etc. Det er således ikke nødvendigvis afgrænset af en væg.


Tågesikringsanlæg
En enhed, eller en række komponenter, der tilsammen fungerer som en enhed, som – når den aktiveres – producerer en tåge, der reducerer sigtbarheden i det beskyttede område.


Verificeret alarm
Signal fra to uafhængige detektorer, der indikerer, at en indtrængen er begyndt.

 

40

Generelle krav

AIA-anlægget skal projekteres og installeres efter gældende regler: Forsikring & Pensions ”AIA-Katalog, Retningslinjer for projektering og installation af AIA-anlæg.”

 

Tågesikringsanlæggets øvrige komponenter skal projekteres og installeres efter samme regler som AIA-anlægget. Det drejer sig om såvel detektorvalg som installationsmetode, herunder befæstelse, kabelaflastning, tamperbeskyttelse af samledåser og øvrige komponenter.

 

Automatisk aktivering af tågesikringen må kun være mulig når AIA-anlægget, der overvåger det sikrede område, er tilkoblet.

Tågegeneratoren må ikke aktiveres uden forudgående aktivering af mindst to af hinanden uafhængige detektorer, hvoraf den ene skal dedikeres til tågegeneratoren. Hvor kunden ønsker det, kan andet skriftligt aftales.

 

Det skal være muligt at udkoble tågegeneratoren fra AIA-anlægget, så der kan foretages uafhængig funktionsprøvning af AIA-anlægget og tågegeneratoren.

 

Når der er truffet aftale om installation af et tågesikringsanlæg, bør den lokale brandmyndighed informeres om det installerede anlæg. Informationen bør indeholde oplysninger om:

 

 • Hvem der er tågesikringsinstallatørvirksomhed
 • Kundenavn og adresse
 • Hvem der er AIA-installatørvirksomhed
 • Hvilken kontrolcentral, der overvåger anlægget

Det bemærkes, at der normalt ikke ses at være problemer mellem tågesikring og det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Blandt andet derfor er det ikke alle beredskaber, der ønsker denne information.

50

Projektering og installation

Tågesikringsanlæg skal projekteres og installeres under hensyntagen til:

 

 • Hvilket sikringsbehov en risikoanalyse viser og/eller de krav, forsikringsselskabet eller andre stiller. Disse behov eller krav kan variere meget, afhængigt af om man ønsker at punktsikre (f.eks. en del af lagret eller butikken) eller man vil fuldsikre hele området.
 • Hvor stort det samlede tågesikrings dækningsområde er (det sikrede område).
 • Der skal tages forholdsregler i tilfælde af utilsigtet aktivering af tågegeneratoren.
 • Flugtveje og andre bygningsmæssige forhold skal altid overvejes, herunder ventilationsforhold og lignende, forholdsregler for udluftning efter aktivering af tågegeneratoren, instruktion af personalet, særligt betjening af anlægget samt forhold i tilfælde af teknisk fejl eller skade på anlægget.
 • Endelig skal man sikre sig, at der ikke er miljørisici og sundhedsfare forbundet med anvendelse af den anvendte tåge. Det gøres ved at vælge produkter som er testede efter DS/EN 50131 – 8. De findes på Forsikring & Pensions hjemmeside sikringsguiden.dk


Tågesikringskapaciteten skal beregnes på baggrund af producentens vejledning, således at sikringsbehovet opfyldes. De væsentligste elementer her er, at man opnår den ønskede reduktion af sigtbarhed i det sikrede område, at det sker med en hastighed, der forhindrer tyven i at stjæle og komme ud, inden sigtbarheden er for lav, og endelig at tågen opretholdes så længe i det sikrede område, at det er for risikabelt for tyven at vente, til tågen er lettet.


Ved projektering og installation af tågegeneratorer i lokaler, hvor der samtidig er installeret brandalarmanlæg (ABA), skal der træffes foranstaltninger, som forhindrer, at tågegeneratoren kan aktiveres i tilfælde af brand.
Læs mere om ABA-anlæg i DBI’s retningslinje 232, projektering, installation og vedligeholdelse på brandogsikring.dk


Ved projektering og installation af tågegeneratorer skal der træffes foranstaltninger, som forhindrer, at tågegeneratoren kan aktiveres, når AIA-anlægget, der dækker det sikrede område, er frakoblet.


Tågegeneratorer må ikke aktiveres i områder, der anvendes som flugtveje, når personer med lovligt ærinde opholder sig i lokalerne, så personerne ikke med sikkerhed kan færdes på flugtveje og flugtvejsarealer.


Tågegeneratoren må ikke installeres, så der tilsigtet opstår fare for dannelse af personfælder.


I adgangsvejen(e) til det eller de sikrede områder skal der tydeligt markeres ved skiltning, at der er installeret tågesikring. Skiltningen skal opfylde kravene i DS/EN 50131-8, Annex B.

60

Justering og afprøvning

Efter endt installation skal tågesikringsanlægget justeres og afprøves ved en fuldskalaaffyring.


Afprøvningen skal omfatte alle tågesikringsanlæggets funktioner, herunder signaloverførsel til en kontrolcentral samt fælles funktioner med AIA-anlægget.


Afprøvningen skal vise, at anlægget opfylder det definerede sikringsbehov og/eller sikringskrav fra forsikringsselskabet eller andre.


Såfremt AIA-installation og tågesikringsinstallation er udført af forskellige installationsvirksomheder, skal disse medvirke ved afprøvningen.


Inden afprøvning af tågegeneratoren(e) skal installatøren sørge for, at:

 • Relevante aktører, som f.eks. redningsberedskabet, kontrolcentralen, lokal sikkerhedsansvarlig og naboer, er informeret om afprøvningen.
 • Tåge ikke kan trænge ind i nabolejemål.
 • Personer, som opholder sig i det sikrede område eller i umiddelbar nærhed heraf, informeres om afprøvningen og om tågens karakteristika.
 • Afprøvningen kan foregå under kontrollerede forhold, så panik undgås.
 • Udluftningen kan ske uden gener for omgivelserne.
 • Der er truffet de nødvendige foranstaltninger, som hindrer, at brandalarm- og brandslukningsanlæg aktiveres som følge af afprøvningen.

 

70

Drift og vedligeholdelse

Tågesikringsanlægget skal forsynes med batteribackup, der er tilstrækkelig til indenfor en time efter netudfald at kunne gennemføre mindst én fuld affyring.


Der skal som minimum overføres følgende signaler fra tågegeneratoren til AIA-anlægget:

 

 • Tågegenerator aktiveret
 • Tamperalarm (sabotage eller forsøg på sabotage mod tågegeneratoren)
 • Andre fejl


Det er anlægsejerens/-brugerens ansvar, at tågesikringsanlægget til enhver tid er funktionsdygtigt.
Serviceeftersyn skal ske i henhold til reglerne i AIA-kataloget og leverandørens anvisninger.

80

Instruktion og dokumentation

Installatøren er i forbindelse med aflevering af anlægget ansvarlig for instruktion af brugeren om korrekt drift og betjening. Gennemført instruktion skal dokumenteres i installationserklæringen.


Efter aflevering af anlægget er det anlægsejerens ansvar løbende at vedligeholde denne instruktion overfor eget personale, samt løbende at holde evt. nye naboer, beredskabet og andre orienteret om anlægget.


I forbindelse med aflevering af tågesikringsanlægget skal følgende dokumentation udleveres til anlægsejer:

 

 • Installationserklæring

- Erklæringen kan hentes på sikringsguiden.dk under tyveri.

 

 • Dansksproget vejledning for daglige brugere samt sikringsansvarlige brugere. Vejledningen skal beskrive, hvorledes tågegeneratoren fungerer og det der er væsentligt for brugeren at vide om anlæggets betjening, herunder:

- Instruktion til hindring af uønsket aktivering af anlægget.

- Hvordan brugeren skal forholde sig i tilfælde af både tilsigtet og uønsket aktivering af anlægget.

- Information om, at tågegeneratoren og sekundære komponenter ikke må tildækkes.

- Information om samspillet mellem tågesikring og brandalarmanlæg.

90

Alternativer

Dette kapitel beskriver udelukkende indendørs tågesikringsanlæg, anvendt som tyverisikring i forbindelse med et AIA-anlæg.


Der findes anlæg beregnet til anvendelse i forbindelse med overfaldsalarmanlæg. Sådanne anlæg stiller særlige krav til projektering og installation, samt instruktion af personale.


Ved anvendelse af tågesikring i forbindelse med et overfaldsalarmanlæg ved røveri o.l. skal der forud for installationen gennemføres en fuldstændig risikoanalyse, der først og fremmest tager i betragtning, at der i denne situation vil være andre mennesker end den kriminelle til stede. Personsikkerhed er således i dette tilfælde det altoverskyggende hensyn.


Ved projektering og installation af denne type anlæg henvises til standarden DS/EN 50131-8, Annex C.6.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.