Tema
Debat

Gitre, porte og jalousier

Sikringskataloget - kapitel 8

10

Indledning

Dette kapitel beskriver krav til gitre, porte og jalousier, der er beregnet som mekanisk sikring af en bygning.

Gitre anvendes til forstærkning af døre, vinduer og svage facader, for at forlænge gennembrydningstiden mest muligt.


Porte bruges til lukning af større åbninger i bygningens skal. Porte kan også forstærkes med sikringsgitter, og jalousier anvendes ofte som facadesikring.


Dette kapitel indeholder ikke udvendig rambuksikring/punktsikring, og porte der anvendes som en del af perimetersikringen. Dette beskrives i kapitel 11, Perimetersikring og overvågning.


Et gitter skal monteres på den indvendige side af bygningsskallen. Er der undtagelsesvis omstændigheder der forhindrer dette, skal forsikringsselskabet kontaktes. Uanset hvilken type gitter der vælges, skal gitre altid fastgøres forsvarligt til en stabil bygningsdel.


Bygningsreglementets krav for evakueringsveje og redningsåbninger skal altid overholdes, så længe der sker lovlig anvendelse af bygningen.

 

20

Definitioner

21

Gitre

Et gitter kan anvendes til forstærkning af døre, porte og vinduer i bygningens skal mod det forsikrede område. Formålet er at forlænge gennembrydningstiden.

 

22

Porte

Porte lukker større åbninger i bygninger mod det forsikrede område.

23

Jalousier

Et jalousi kan anvendes til forstærkning af svage partier i bygningen. De kan monteres på den udvendige side for at beskytte fx facade og vinduespartier. Rullejalousier kan også anvendes til opdeling af arealer i butikker og lignende. Rullejalousier er altid lukkede, eller med mindre perforeringer.

 

30

Standarder

DS/EN 1627: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.


DS/EN 1628: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved statisk belastning.


DS/EN 1629: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved dynamisk belastning.


DS/EN 1630: Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod manuelle indbruds-forsøg.


DS/EN 1303: Bygningsbeslag. Cylindre til låse. Krav og prøvningsmetoder.


DS/EN 12209: Bygningsbeslag - Dørlåse og smæklåse - Mekanisk betjente dørlåse, smæklåse og sikringsplader - Krav og prøvningsmetoder.


Det har tidligere været muligt at teste gitre, porte og jalousier i henhold standardtyvmetoden, men testmetoden er nedlagt fra 1. januar 2014.

 

40

Forsikringskrav

Forsikringsselskaberne stiller krav til indbrudssikringen ved at henvise til et sikringsniveau (se kapitel 3 om varegruppeskema & sikringsniveau). Her defineres kravet til gennembrydningstid ved angreb på bygningens skal- og cellesikring, herunder større åbninger, døre og vinduer. Et højere sikringsniveau vil give krav om en længere gennembrydningstid. Dette krav kan opfyldes ved at montere et gitter  eller tilsvarende.


Fx er der fra sikringsniveau 40 krav til gennembrydningstiden for glas og vinduer. Dette krav kan opfyldes med gitre testet efter EN1627, RC3.

 

 

50

Typer af gitre, porte, jalousier

51

Typer af gitre

Fast gitter
Et fast gitter er den billigste og ofte den stærkeste løsning. Et fast gitter består af en ramme og et gitter, der som en samlet enhed er fastgjort eller indmuret til/i mur eller anden stabil bygningsdel. Det må ikke være muligt at fjerne gitte-ret uden brug af værktøj. Gittertypen kan ikke anvendes til åbninger med behov for fri passage.

 

Aftageligt gitter
Et aftageligt gitter er en simpel form for gitter og er oftest fastgjort til ankre eller øskner, som er muret eller skruet fast i murværket. Gitret er aflåst med hængelåse, således at gitteret kan fjernes efter behov.

 

Oplukkeligt gitter
Et oplukkeligt gitter kan være monteret i en glideskinne, eller hængslet i en af siderne og forsynet med en låseenhed med minimum 2 fastholdelsespunkter eller 2 hængelåse i den modsatte side, således at gitteret kan åbnes efter behov.

 

Rullegitter
Et rullegitter er oftest monteret på en rulle, således at gitteret kan rulles ”op” i åbningstiden og rulles ”ned” ved lukketid af personalet.

 

Udvendig gittersikring
Udvendig gittersikring er normalt en ringe sikringsløsning, og skal kun anvendes i
samråd med forsikringsselskabet.

 

 

52

Typer af porte

Fast port
Port der er hængslet i den ene side og aflåst i den modsatte side.


Vippeport
Port der er fastgjort på ”vippebeslag” og som kan åbnes, ved at porten vippes op under loftet. Denne type porte er typisk aflåst med et låsebeslag på midten af porten, og som griber ud i karmen på begge sider.


Sving port
Port der oftest bruges til passage for personer, i storcentre, butikker og lignende.


Rulleport
Port der ved åbning ”rulles op” under loftet, bruges ofte i værksteder og som indkørsel til lagerbygninger m.v.

 

53

Typer af jalousier

Jalousier eller i daglig tale ”rullejalousier” kan bruges som afskærmning eller som areal opdeling indvendigt i forretninger eller butikscentre. Jalousier kan også anvendes udvendigt til beskyttelse af vinduer, døre og andre glaspartier, hvor der forgår andre aktiviteter.


Rullejalousier kan være en effektiv sikring mod hærværk. De er oftest fremstillet af aluminiumslameller eller transparent polycarbonat der er fastgjort i aluminiumsprofiler. Et transparent polycarbonat giver indsigt igennem jalousiet. Rulle-jalousier fungerer på samme måde som rullegitre.

 

60

Montering af sikringsgitre

61

Montering af rullegitter

Ved montage af rullegitre skal montagen udføres som en selvlåsende montage. Dette betyder, at gitteret skal have den korrekte længde i forhold til motorens automatiske stopfunktion.


Efter enhver gittermontage skal den selvlåsende funktion kontrolleres ved at udføre en løfteprøve. Prøven udføres ved, at gitteret køres ned i lukket stilling indtil motorstoppet automatisk standser nedrulningen. Montøren skal herefter med begge hænder løfte i gitteret.


Såfremt øverste lamelrække eller monteringsprofil kan løftes op til vandret posi-tion mellem føringsskinnerne og fastgørelsesbeslaget på motorvalsen,  skal der ske en justering med henblik på optimal aflåsning af gitteret.


Ved større gitre udføres løfteprøven af to eller flere personer.

 

 

62

Nichemontage af gitter

Ved nichemontage, hvor gitteret er placeret inde i en vinduesniche/karm, belastes fastgørelsesprodukterne normalt sidevejs ved et indbrudsforsøg. Derfor skal der tages højde for tværbelastningen af de enkelte fastgørelsesprodukter. Til karmmontage er fastgørelsesprodukter, der ikke ekspanderer, som f.eks. limankre velegnet. Spånskruer eller karmskruer bør ikke anvendes med mindre de monteres med en maks. afstand på ca. 25 cm. Karmens styrke vil være afhængig af konstruktion og anvendte materialer.

 

63

Frontmontage af gitter

Ved frontmontage (også kaldet vægmontage), hvor gitteret ligger direkte på murens indvendige flader omkring vindueslysningens kanter, vil fastgørelsen påvirkes ved træk i længderetningen. Til frontmontage er almindelige dyvler og pluks kombineret med skruer en velegnet montageform. Ved montagen skal der sikres en tilstrækkelig afstand til vindueslysningens kanter, hvilket normalt vil være ca. 8 cm. Hvis montagen sker for tæt ved vindueslysningens kant, opstår der ofte revner i muren. Sådanne revner vil svække modstandskraften af gittermontagen væsentligt.

 

64

Loft- og gulvmontage af gitter

Ved montage i gulv og loftkonstruktioner skal der anvendes skruer af en høj stålkvalitet (se kapitel 6 vedr. stålkvaliteter), da antallet af fastgørelsespunkter ofte er meget begrænset.


Dette kan eksempelvis være M8 x 60 stålskruer i ekspanderende messingankre eller i limede gevindbøsninger. Hullerne i montagebeslaget skal passe nøje til stålskruerne.

65

Montage af fast gitter

Ved montage af et fast gitter er det vigtigt, at fastgørelsen er solid og derved sikret mod oplukning. Antallet af fastgørelsespunkter afhænger af rammens konstruktion og styrke, men 4 fastgørelsespunkter er minimum.


Et sikringsgitter bør være anbragt bag glas eller anden svag bygningsdel, således at oplukning eller aftagning besværliggøres mest muligt. Endvidere skal sikring mod oplukning også gælde indefra. Fastgørelse bør ske med ekspansionsbolte – eller skruer med spånpladegevind, og i øvrigt jf. producentens anvisninger.


På svage rammer af fladjern, rundjern og lignende må afstanden mellem fastgørelsespunkterne ikke overstige 300 mm målt langs rammen, i øvrigt jf. producentens anvisninger.


Ved montage af fast gitter gælder samme forhold som for rullegitter omkring afstanden til vindueslysningens kanter, samt anvendelsen af ekspanderende produkter til fastgørelse.

 

 

66

Montage af aftageligt gitter

Ved montage af aftageligt gitter er det vigtigt, at fastgørelsespunkterne er stærkere end selve gitteret. Der skal være mindst 4 fastgørelsespunkter, men antallet beror på rammens konstruktion og styrke.


Et aftageligt gitter skal mindst fastlåses med to hængelåse. Såfremt hængelåsene ikke er beskyttet af et vinkelbeslag eller tilsvarende, skal hængelåsenes klassifikation minimum svare til gitterets klassifikation, jf. producentens anvisninger.


Ved aftagelige gitre skal konstruktionen og monteringen være sådan, at aftagningen udefra er besværliggjort mest muligt. Kan gitteret indskydes i ramme på 3 sider, kan en enkelt låseenhed anvendes, ellers skal der anvendes 2 låseenheder, og i øvrigt efter producentens anvisninger.


Monteres gitteret undtagelsesvis udvendigt, skal det ske efter aftale med forsikringsselskabet – se udvendig gitter.

 

 

67

Montering af oplukkeligt gitter

Ved montage af oplukkelige gitre skal der være mindst 4 fastgørelsespunkter. Rammen skal være af vinkeljern, U-jern, firkantrør eller tilsvarende. Hængslerne skal være sikrede, så de ikke kan løftes af i lukket stilling. Eventuelle skruer i hængslerne skal være anbragt svært tilgængelige i lukket stilling.


Låsesiden skal have mindst 2 holdepunkter samt være forsynet med 2 låseenheder, der er anbragt således, at oplukning udefra er besværliggjort mest muligt.


Fastgørelse til bygningsdel skal ske med ekspansionsbolte, skruer med spån-pladegevind eller lignende, i henhold til producentens anvisninger.


Oplukkeligt gitter skal monteres indvendigt.


Oplukkelige gitre må kun anvendes udvendigt efter nærmere aftale med det respektive forsikringsselskab, såfremt sikringen udføres i forbindelse med sikringsniveauerne.

 

 

68

Montering af udvendig gittersikring

Gitre testede jf. standardtyvmetoden, er alle klassificerede med henblik på indvendig montering. Udvendig montering af gitre i forbindelse med tyverisikring, jf. sikringsniveauerne, må således kun finde sted efter aftale med det aktuelle forsikringsselskab.


Ved montage af udvendige gitre er det vigtigt, at gitteret har samme styrke som et helsvejset stålgitter med godstykkelse Ø 16 mm, maskevidde 120x300 mm. Fastgørelsen af et udvendigt gitter er af stor betydning for gitterets styrke.


Et sikringsgitter fastgøres til stabil bygningsdel jf. producentens anvisninger.

 

 

70

Montering af jalousier

Ved montage af jalousier er det vigtigt at tage højde for formålet med sikringen. Rullejalousier skal oftest beskytte facader og lignende imod gennembrydning og rudeknusning, derfor er det vigtigt, at jalousiet er monteret således, at angreb både på facaden og direkte på jalousiet vanskeliggøres mest muligt.

 

Fastgørelsespunkter og skruehoveder skal være skjult når jalousiet er lukket, og fastgøres til stabil bygningsdel jf. producentens anvisninger.

 

80

Montering af porte

Ved montage af porte er det vigtigt at anvende testede og godkendte porte (se også punkt 3 om standarder) da porte kan være en vigtig del af skalsikringen.

 

Porte skal altid monteres symmetrisk i porthullet, af hensyn til den fysiske styrke og portens funktion. Det er vigtigt at porten fastgøres til stabil bygningsdel, jf. producentens anvisninger, med korrekte beslag og skinner.

90

Alternativer

91

Sikringsglas

Sikringsglas kan være et alternativ til en gitter løsning (se kapitel 9 om sikringsglas).

92

Polycarbonat

Polycarbonat eller andre slagfaste gennemsigtige plastplader, som monteres til forstærkning af glas/facade partier (se www.sikringsguiden.dk for registrerede materialer).

93

Sikringsfilm

Sikringsfilm kan påklæbes for at forstærke ruden og forlænge gennembrydningstiden.

 

100

Henvisninger

Se Kapitel 3 for yderligere information om sikringsniveauer.


Se Kapitel 5 om grundlæggende mekanisk sikring.


Se kapitel 7 om låseenheder.


Se kapitel 11 om perimetersikring.