Tema
Debat

Grundlæggende mekanisk indbrudssikring

Sikringskataloget - kapitel 5

10

Indledning

Denne vejledning indeholder grundlæggende minimumskrav til indbrudssikringen i såvel privat beboelse som i erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger, m.v.


Vejledningen må ikke forveksles med forsikringsselskabernes konkrete krav om sikringsløsninger, hvor der anvendes klassificerede sikringsenheder, som monteres af certificerede installatører.


Vejledningen beskæftiger sig med den fysiske styrkelse af bygningens ydre skal, også kaldet grænsefladen

20

Myndighedskrav

Krav til sikringsløsninger skal tilgodese myndighedskrav som f.eks. brandflugtveje, arbejdsmiljø, tilgængelighed og veterinære forhold. Hvis en foreskreven sikringsløsning eller sikringskonstruktion ikke er forenelig med myndighedernes bestemmelser, skal der tilvejebringes en sikring, som i størst muligt omfang tilgodeser sikringsbehovet.


Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed imod brand og imod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand.

 

 

30

Grundtanken i indbrudssikring

Indsatsen mod indbrud skal opfylde tre mål:

 • Det skal være svært for tyven at komme ind, og at komme ind ubemærket
 • Det skal være behæftet med ubehag og nervøsitet for tyven at være inde
 • Det skal være svært for tyven at komme ud, og at komme ud med tyvekoster

Supplerende kan der bl.a. foretages mærkning og registrering af ejendele og indgås nabohjælp-samarbejde.

 

I denne vejledningen er fokus på, at tyven skal have besvær med at forcere sikringsstedet, så tyven tvinges til at bruge længere tid eller anvende metoder, der er støjende. Dette fokus øger chancen for at opdage tyven.


God mekanisk sikring giver god beskyttelse mod indbrud, samt præventiv beskyttelse mod indbrudsforsøg.


Minimumskravene til den mekaniske sikring er udformet således, at oplukning og gennembrydning af grænsefladerne tidsforsinkes mest muligt ved indbrud.


Grænsefladerne er vægge, døre, vinduer, lemme, porte samt gulv, loft og tag, som omslutter og beskytter de i bygningen anbragte genstande.


Enhver åbning i grænsefladen, som overstiger 0,1 m2 og hvor begge sider er mere end 12 cm, skal være forsynet med et lukke, der yder modstand mod oplukning eller gennembrydning udefra.

 

40

Aflåsning og låsens dele

41

Aflåsning

Bygningen skal være forsvarligt aflåst, hvilket vil sige, at alle yderdøre, også terrasse- og bagdøre, skal være effektivt sikrede mod oplukning udefra.


Kælder, garage, udhus og lignende skal aflåses som resten af bygningen.

42

Låseenhed

Med en låseenhed menes alle de komponenter herunder låsekasse, slutblik og andre beslag, der bruges til at fastlåse dør og karm. Se kapitel 7 Låseenheder.


Når låseenheden er monteret, må afstanden mellem lås og slutblik ikke være mere end 2,5 mm

 

Låsen kan monteres, så den har låsemulighed med nøgle fra begge sider, eller kombineret med nøgle på udvendig side og vrider på indvendig side.

 

Vrideren kan være blokérbar, når låsen er aflåst udefra, kaldet udesikret.

 

Låsen kan være indfældet i døren, eller monteret på dørens indvendige side som en kasselås.

Låsen kan være monteret, så den kun kan betjenes fra indvendig side. Denne monteringsform anbefales til udgangsdøre og til døre, der kun åbnes indefra, da et eventuelt angreb udefra på spærreorganet er vanskeliggjort. En afdækningsplade bør monteres til beskyttelse mod angreb udefra.

 

Ved montering af låseenhed i udgangsdøre kan låsen i nogle tilfælde med fordel placeres i karmen og slutblikket i døren.

43

Beskyttelse af låsecylinder

Cylinderen i en cylinderlås skal have mindst muligt fremspring, og ikke mere end 2 mm.

 

Ved anvendelse af konisk cylinderring, som beskytter en oval cylinder med fremspring mod udvridning, skal cylinderringen vælges med en dybde, så den er mest muligt plan med cylinderens front.

 

44

Låsens rigel

Låsen kan være en falle- eller rigellås.


Riglen bør have et fremspring på min. 20 mm. En rigellås kan være med almindelig rigel, svingrigel eller svinghagerigel.

 

Døre af letmetal kan være bløde og bøje sig, når de udsættes for angreb, hvorfor der med fordel kan aflåses med hagerigellås eller svinghagerigellås.

 

45

Slutblik

Slutblikket er en meget vigtig del af låseenheden og monteres normalt i karmen. Da karmen er den svageste del af døren, skal slutblikket skrues forsvarligt i og kunne modstå et tryk/træk på 700 kg.

 

En karm af jern eller stål kan erstatte et slutblik, hvis jernet/stålets tykkelse ved låsen er minimum 3 mm.

46

Forstærkning omkring låseparti

På udadgående dør kan der på døren monteres 400 mm langt T-jern med dimension 30x3x3 mm, placeret midt for låsen. På dørkarmen monteres 400 mm langt vinkeljern med dimension 30x3x3 mm, placeret midt for låsen.


På indadgående dør kan der monteres 2 stk. 400 mm lange vinkeljern med dimension 30x3x3 mm, placeret midt for låsen. Det ene vinkeljern monteres på døren, det andet på karmen.

 

 

47

Dobbeltaflåsning

Når der ønskes højre sikring etableres dobbeltaflåsning på alle yderdøre. Dvs. at der monteres en supplerende låseenhed på døren.

 

De to låseenheder skal have en indbyrdes afstand på mindst 40 cm.

 

Hvis der er en fallelås på døren, bør der etableres en suppleringslås af typen rigellås. Rigellåsen bør være udesikker dvs. kunne aflåses med nøgle fra begge sider, og fallelåsen kan supplerende monteres som hjemmesikker lås.

 

Fuld effekt af dobbelt aflåsning opnås ved anvendelse af sikkerhedsslutblik.

 

 

48

Aflåsning af skydedøre, hævedøre og hæveskydedøre

Svinghagerigel-låse er særligt egnede til skydedøre, hævedøre og hæveskydedøre.

 

Ved aflåsning med sikring mod hævning af døren benyttes svinghagerigellås med opadsvingende hage.

 

Ved skydedøre kan låseenheden anbringes i karm i åbningssiden eller ved midterstolpe (lodpost).

 

Ved skydedør anbragt på udvendigt monteret skinne bør der monteres lås med gribefunktion og gerne på begge dørens lodrette sider.

 

På skydedøre uden hævefunktion bør der sikres mod opløftning af skydedørsrammen ved montering af nokker i den lodrette karm.

 

49

Anden aflåsning end med låseenheder

 

49.10 Skudrigel


Døre, porte m.v., som låses indefra, kan aflåses med aflåselig skudrigel.


En skudrigel bør have et rigelfremspring på min. 20 mm.


Fastgørelse skal ske efter leverandørens anvisninger.


Ved anvendelse af skudrigel på en indadgående dør, er slutblikket særligt udsat.

 

 

49.20 Aflåselige greb og låse til døre og vinduer


Greb, som holder vinduer lukkede fra indvendig side, kan være aflåselige.


Greb, som holder terrassedøre lukkede fra indvendig side, bør være aflåselige.


Nøglen til aflåselige greb bør være den samme til husets øvrige låse.


Vinduer kan forsynes med vindueslåse.

 

 

49.30 Aflåsning af skyde-, rulle- og foldeporte


Rulle- eller foldeporte aflåses ved en hængelås eller anden aflåst anordning, som forhindrer hjulet i at køre i styreskinnen. Aflåsningen bør ske i begge lodrette sider af porten.


Porte kan sikres med bom monteret på tværs og fastgjort i stabil karm eller væg. Bommen passerer gennem lukket eller aflåseligt beslag monteret på porten.


Skydeporte aflåses efter samme princip som skydedøre med sikring mod afløftning og indpresning.

 

49.40  Aflåsning af containere


Containere skal aflåses med en F&P-registreret containerlås prøvet efter SSF 1051 med minimum klassifikationen ”klass 5”. Der kan være enkelte undtagelser blandt andet ved gamle aftaler eller ved opbevaring af objekter af lav værdi.

 

 

50

Døre og sikring af døre

51

Døre i grænsefladen

Døren består af dørplade og karm. I lukket tilstand bør afstanden mellem dørplade og karm være mindst mulig (max 2,5 mm).

 

Dørpladen bør være solid og have en tykkelse på minimum 35 mm af hensyn til korrekt og holdbar montering af låse og hængsler.


Karme af træ bør have en tykkelse på mindst 32 mm, hvor slutblikket monteres.


Dørkarme skal være fastgjort med mindst 3 skruer til fast bygningsdel i hver af de lodrette sider. Endvidere skal der være opklodsning mellem karm og mur ved fastgørelsespunkterne.


Karmen, der er den mest udsatte del ved indbrudsforsøg, skal være solid og forsvarligt fastgjort til muren.


Afstanden mellem karm og mur bør understøttes mest muligt og specielt ved låseenhed og hængsler.


Karmen kan ved slutblikket understøttes med afstandsskruer, eller der kan indsprøjtes montageskum mellem karm og mur.

 

52

Udvendig jernpladeforstærkning

En mindre modstandsdygtig dør, f.eks. en ældre fyldningsdør, kan på den udvendige side beklædes med 1,5 mm jernplade, som også omslutter dørens kanter.


Pladen fastgøres med gennemgående bræddebolte, placeret med maks. 200 mm indbyrdes afstand og maks. 100 mm fra kanter. Møtrikker placeres på den indvendige side, og gevindet nittes/klemmes efter fastspænding.


Hængsler bør skiftes til en kraftigere type grundet den øgede vægt.


Karm i hængselsiden skal være forsvarligt fastgjort og understøttet

53

Indvendig sikring af glasdøre

Glasdøre eller andre døre med store glasarealer, kan påmonteres sikringsgitter på dørens indvendige side. Gitteret kan være fastmonteret eller aftageligt.


Et aftageligt gitter skal være sikret mod afløftning ved aflåsning i mindst ét punkt i hver side.


På indvendig side kan monteres oplukkeligt gitter. Alle gitre skal være fastgjort til fast bygningsdel.


Et oplukkeligt gitter skal være aflåst i mindst 2 punkter.


Øskner og kroge skal være beskyttet mod overskæring.


Glasset i døren kan klæbes fast i falsen, så både glas og karm-/rammens sikringsegenskaber forbedres eller glasdøre kan påmonteres polycarbonatplade, monteret i u- eller h-profil på dørenes indvendige side. Montagen skal udføres efter fabrikantens anvisninger, og der skal tages højde for fugtproblematikker og materialets ændrede størrelse som følge af temperaturændringer.

 

54

Hængsler

Hængslerne udgør dørpladens fastgørelse til karmen i dørens bagkant og er lige så vigtige som låseenheden.


Et hængsel skal være solidt og udført i minimum 3 mm stål.


Er hængslet monteret udvendigt eller med hængslingen udvendigt, er hængslet nemt at angribe og bør sikres med bagkantbeslag eller nokker.


Er døren og/eller dørkarmen tynd eller svag, bør der også monteres en forstærkningsplade eller forstærkningsskruer.


I hængslets karmside kan en skue udskiftes til en længere skrue, som fastgør hængsel/karm til fast bygningsdel.

55

Forstærkning af udvendige hængsler

Udvendigt monterede hængsler kan afmonteres og bør sikres med bagkantbeslag eller nokker.


Hængsler på udadgående døre er nemme at angribe og bør ligeledes sikres med bagkantbeslag eller nokker.


Både øverste og nederste hængsel skal sikres.


Er døren tynd eller svag bør der monteres forstærkningsplade. Hængsler på andre udadgående lukker bør sikres på samme vis.

 

 

56

Nokker

Nokker er små anordninger, som placeres i karmens hængselside.


Nokken har indgreb i dørens bagkant og hindrer udtagning af døren.


Nokker kan købes færdige eller laves vha. kraftig skrue, som efter isætning får skåret skruehovedet af.


Hullet, som nokken har indgreb i, må ikke være mere end 1 mm større end nokkens diameter.

57

Indvendig sikring med bom

Indadgående dør kan sikres med bom monteret på tværs og fastgjort i stabil karm eller væg.


Udadgående døre kan sikres med bom monteret på tværs og fastgjort i stabil karm eller væg, og hvor bommen passerer gennem lukket eller aflåseligt beslag monteret på dørbladet.


Bommen bør ikke fra indvendig side kunne åbnes uden brug af nøgle.

 

58

Brevsprækken

Brevsprækker er ikke længere aktuelle, og skal blændes forsvarligt af.

60

Aflukning og hængsling

61

Vinduer, lemme og andre lukker

Vinduer, lemme og lignende skal være lukkede og forsvarligt aflåst eller fastholdt med solide lukkebeslag.


Vinduets karme (ramme) skal være fastgjort med mindst 2 skruer i hver af de lodrette sider (minimum pr 900 mm).


Endvidere skal der være opklodsning mellem karm og mur ved fastgørelsespunkterne.


Når vinduerne er lukkede skal disse være fastholdt i mindst 2 punkter.


Vinduer, der ikke anvendes til oplukning, bør gøres permanent uoplukkelige med indvendige beslag eller lignende.


Vinduer, lemme og lignende skal være forsynet med mindst 2 hængsler med mindst 3 skruer i hver, se evt. kapitel 6 om fastgørelsesteknik.


Såfremt der er udvendige hængsler på vinduer m.v., bør disse være sikrede med nokker eller bagkantbeslag.


For vandrette lukker skal de yderste hængsler sikres.


Ovenlysvinduer sikres med gitter, der er fastgjort til stabil bygningsdel.

 

62

Sikring af indadgående vinduer

Til sikring af indadgående vindue kan 4x30 mm båndjern anvendes, idet det bøjes i en profil, som tillader en åbning på maks. 120 mm. Båndjernene fæstnes til murværket med ekspansionsbolte. For andre faste bygningsdele anvendes passende befæstigelsesmateriel. Båndjernene placeres med en afstand på maks. 120 mm.

63

Ventilationsbeslag og lignende til vinduer

Hvis et vindue er fastholdt i delvis åben position af et ventilationsbeslag, en børnesikring eller et blokeringsbeslag, skal boligen være under konstant opsyn. Sådanne beslag må ikke forstås som indbrudssikring.

 

Iagttag følgende risici ved anvendelse af vinduer til ventilation:

 

 • Et åbentstående vindue tiltrækker indbrudstyven, også selvom der skal benyttes stige eller lignende.
 • Et åbentstående vindue kan give mulighed for indrækning og dermed mulighed for at åbne et andet lukke.
 • Gennem et åbentstående vindue og med hjælp af et haveredskab, kan tyven nå mere end 2 meter ind i boligen.
 • En tyv, som har valgt en bolig, lader sig ikke afskrække af et ventilationsbeslag eller en børnesikring.
 • Et åbent vindue er kun sikkert, hvis der er tydelig og korrekt monteret mekanisk sikring af åbningen, f.eks. klassificeret gitter.

 

64

Ventilationslemme

Ventilationslemme skal være indadgående og beskyttet af en udvendig fast eller aflåst tremmekonstruktion.


Er tremmekonstruktionen ikke indbrudssikker, bør der anbringes sikringsgitter eller tremmer bag den oplukkelige lem.

 

65

Friskluft-ventiler

Ventiler, som benyttes til at tilføre frisk luft til boligen, må ikke give mulighed for indrækning til lukker, som kan åbnes indefra. Det opnås ved et fornuftligt valg af friskluft-ventilens størrelse og placering.

 

66

Sikringsgitter

Svage lukker og vinduer, som benyttes til ventilation, bør sikres med sikringsgitter.


Sikringsgitter monteres på indvendig side.


Sikringsgitteret skal fastgøres solidt til stabil bygningsdel.


Størrelsen på sikringsgitterets masker skal sikre mod indrækning til lukker og mod passage.


Læs mere om sikringsgitre i Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier.

67

Sikring af lyskasserist

Lyskasseristen kan fastgøres, idet der til risten fastgøres et 5x20 mm fladjern, som har en passende længde, så det kan fastgøres i lyskassen.


Fladjernet fastgøres i lyskassen med ekspansionsbøsning, eller med bolt eller hængelås gennem indstøbt muranker.

70

Imødegåelse af afmontering

Glaslister, udvendige hængseldele, udvendige beslag og ovenlysvinduer sikres mod afmontering.


Til formålet anbefales:

 • specielle skruer, som kun kan skrues i, men ikke ud (envejsskruer)
 • skruer, som kræver special-bits
 • bortslibning af skruens kærv
 • supplerende limning med f.eks. silikone af den afmonterbare del

Til at hindre udtagning af vinduesglas kan der anvendes butyl-bånd til at fæstne ruden i rammen.

80

Krav til sikringen for private forsikringstagere

Forsikringsselskabernes almindelige definition på et indbrudstyveri er:

 

 • Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale.


For at kunne opfylde denne betingelse, skal tyven have været nødt til at anvende vold, hvilket typisk vil være brug af værktøj. I modsat fald har der ikke været forsvarligt aflåst.


I praksis kan det være svært at afgøre, om aflåsningen har været forsvarlig. Normalt vil forsikringsselskabet kræve, at yderdøre har været aflåst, og vinduerne lukkede og tilhaspede.


Hvis et vindue er fastholdt i delvis åben position af et ventilationsbeslag, en børnesikring eller et blokeringsbeslag, skal boligen være under konstant opsyn. Skaffer tyven sig adgang gennem et vindue fastholdt af et sådant beslag, vil tyveriet ikke i forsikringsmæssig forstand blive karakteriseret som et indbrudstyveri.


Det bør bemærkes, at det er bygningen eller lokalet, der skal have været forsvarligt aflåst. Et tyveri fra f.eks. en aflåst skrivebordsskuffe eller et pengeskab er således ikke et indbrudstyveri, hvis døre og vinduer ikke var forsvarligt aflåste.


Ved forsikring af særligt værdifuldt indbo skal forsikringstageren endvidere være opmærksom på, at forsikringsselskabet ofte stiller særlige krav til sikring af boligen.

90

Krav til sikringen for erhverv

Langt de fleste erhvervsvirksomheder har et egentligt sikringskrav formuleret i deres forsikring, som er en forudsætning for at forsikringen dækker. Kravet vil være beskrevet ved et ”sikringsniveau”, som beskrevet i kapitel 3.


Andre krav kan være mere specifikke, f.eks. krav om F&P-registrerede låse eller F&P-registreret værdiopbevaringsenhed.


Såfremt der ikke er et sikringskrav formuleret, kan dette kapitels anvisninger benyttes til at etablere en god sikringsløsning.


Der benyttes klassificerede dele til sikring af bygning, jf. kapitel 4.

 

100

Midlertidig afdækning efter indbrud

Efter et indbrud skal sikringen opretholdes. Det betyder, at der skal foretages en midlertidig indsats, for at sikre værdier og begrænse omfanget af følgeskader, indtil sikringen er permanent genetableret.


Forsikringsselskabet kræver, at sikringsniveauet er reetableret, når stedet forlades. I Sikringskatalogets kapitel 6 fremgår det, hvilke byggematerialer der kan anvendes samt, hvorledes disse bør fastgøres.


Al montage skal foregå indefra, så simpel demontering ikke er mulig.


Alarmovervågning forudsættes ligeledes genetableret, hvis der stilles krav om dette i sikringsniveauet.