Tema
Debat

F&P-registrering & prøvning

Sikringskataloget - kapitel 4

10

Indledning

Sikring, overvågning og vagttjeneste i henhold til sikringsniveauerne er alene korrekt udført, når følgende betingelser er opfyldt:

 

  • arbejdet er udført af en Forsikring & Pension-registreret virksomhed
  • arbejdet er udført med Forsikring & Pension-registrerede produkter
  • arbejdet er udført efter Forsikring & Pensions regler for montage og installation

Registreringen af virksomheder og produkter sker på grundlag af certifikater fra akkrediterede certificeringsorganer.

For Forsikring & Pension-registrering skal virksomheder indenfor sikringsområdet certificeres efter den gældende ISO 9001 standard, kvalitetsledelsesstandard. Dertil skal virksomhederne opfylde kravene i de kravspecifikationer, som Forsikring & Pension har udarbejdet sammen med en række af branchens interessenter.


Certifikater fra ikke-akkrediterede certificeringsorganer kan ikke anvendes til registrering af virksomhed eller produkt. Der er ganske få undtagelser fra dette princip, idet visse produktregistreringer nødvendigvis må ske på andre vilkår.
Leverandører og installatører må ikke anvende Forsikring & Pensions logo i deres markedsføring.

11

Kort om virksomhedscertificering

Certificering af en virksomhed iht. ISO 9001 har til formål at klarlægge og dokumentere niveauet i virksomheden på kvalitet, faglighed og andre relevante målepunkter.


Virksomheden skal således gøre sig sine mål og markedets krav klare og foretage en evaluering af virksomheden på disse punkter; en evaluering, som danner grundlag for forbedringsarbejder og fokusområder.


Udover virksomhedens egen evaluering og kontrol, skal der foretages en uvildig tredjepartskontrol, foretaget af et akkrediteret certificeringsorgan. På baggrund af denne kontrol udstedes et certifikat, som dokumenterer ISO 9001 certificeringen.


I de certificeringsordninger, som Forsikring & Pension har medvirket til etableringen af, skal der af certifikatet eller et tilhørende bilag fremgå, hvilke kravspecifikationer og eventuelle fagområder og specialer, som er omfattet af certifikatet.


Certificeringsorganet skal ved auditeringen have opnået en positiv bekræftelse af, at virksomheden opfylder kravene i kravspecifikationerne. De gældende kravspecifikationer kan findes på www.fpsikring.dk.

20

Installatørregistrering

En virksomhed, der udfører montage, service og vedligeholdelse af sikringsinstallationer inden for sikringsniveauerne, skal være registreret af Forsikring & Pension.


Registreringen er tidsbegrænset og skal opdateres hvert 5. år.


Registrering sker på baggrund af de oplysninger, som virksomheden angiver i sin anmodning på www.sikringsguiden.dk.


Virksomheden er pligtig til at drage omsorg for, at de oplysninger Forsikring & Pension har om virksomheden til stadighed er korrekte. Dette gælder også ved eventuel inddragelse af certifikat.


Der er udarbejdet kravspecifikationer til virksomheder, som arbejder indenfor de tre sikringsniveau-relaterede discipliner: Mekanisk sikring, AIA-installation og Vagt.


Registrering af virksomheder kan også ske på baggrund af certificeringsordninger, som er etableret af andre organisationer eller på andre produktområder, såfremt parterne kan blive enige herom.


Virksomheder indenfor visse andre fagområder kan også blive registreret.

21

Registreringsbetingelser for installatører

Kravspecifikationen, der anvendes ved certificering af installatører, findes på www.sikringsguiden.dk


Kravspecifikationen afløser de registreringskrav, som Forsikring & Pension anvendte for installatørregistrering fra 1989 til 2008.


Installatørvirksomheder, der er certificeret i henhold til kravspecifikationen, kan blive registreret på Forsikring & Pensions hjemmeside ved at anmode om registrering på hjemmesiden www.sikringsguiden.dk


Ved ansøgning på hjemmesiden vedhæftes kopi af virksomhedens certifikat. Certifikatet skal dokumentere, at installatørvirksomheden opfylder den relevante kravspecifikation.


Registreringen hos Forsikring & Pension sker uden gebyr til Forsikring & Pension.

22

Ophør af Forsikring & Pension registrering

Registreringen af installatørvirksomheden ophører automatisk, når certifikatets udløbsdato overskrides.


Virksomheden skal selv drage omsorg for rettidigt at fremsende nyt gyldigt certifikat, så registreringen ikke ophører.


Såfremt virksomheden får inddraget sit certifikat af certificeringsorganet, slettes virksomhedens registrering hos Forsikring & Pension.


Virksomhed eller certificeringsorgan skal snarest muligt, og senest inden 10 dage, give meddelelse til Forsikring & Pension om inddragelse af certifikat.

30

Produktregistrering

Produkter, som ønskes optaget i Forsikring & Pensions register, skal være prøvet efter de standarder, som fremgår af Forsikring & Pensions vilkår for produktregistrering på www.sikringsguiden.dk – se hvilke standarder vi anerkender.


Registrering af produkter sker efter ansøgning på hjemmesiden www.sikringsguiden.dk, hvor der tillige vedhæftes gyldigt certifikat.


Certifikatet skal dokumentere prøvning efter de standarder, som fremgår af Forsikring & Pensions retningslinjer herfor.


Certificeringsorganet skal være akkrediteret til prøvning efter den pågældende standard.


Akkrediteringen skal være foretaget af et akkrediteringsorgan, som er medlem af European Cooperation for Accreditation (EA).


Enkelte produkter registreres på baggrund af prøvninger efter visse danske, norske, svenske og finske normer/standarder. Læs mere på www.sikringsguiden.dk i ”Anerkendte standarder” og ”Sammenligningsnøgle”.


Visse produkter registreres på baggrund af prøvning efter standardtyvmetoden. Standardtyvmetoden er under udfasning ligesom anerkendelse af disse prøvninger vil ophøre.


Registreringen af produktet er tidsbegrænset til den gyldighedsperiode, som fremgår af certifikatet dog maksimalt for en registreringsperiode på 5 år. Rekvirenten kan inden udløbet af registreringsperioden søge om registrering for en ny registreringsperiode ved fremlæggelse af et nyt gyldigt certifikat.


Registreringen for et sikringsprodukt kan fornyes flere gange, hvis produktet ikke er ændret, og hvis produktet fortsat har et gyldigt certifikat.


Registreringen hos Forsikring & Pension sker uden gebyr til Forsikring & Pension.

31

Særligt om registrering af sporingsudstyr

For udstyr til sporing af køretøjer, fartøjer m.v. findes endnu ingen dansk eller europæisk standard, hvorfor Forsikring & Pension har fastlagt nogle midlertidige mindstekrav. Såfremt et produkt opfylder disse mindstekrav, kan det optages på produktlisten for sporingsudstyr. Se www.sikringsguiden.dk

32

Ophør af Forsikring & Pension registrering

Registreringen af produktet ophører automatisk, når certifikatets udløbsdato overskrides.


Et nyt certifikat med gyldig udløbsdato skal fremsendes, hvis registrering af et produkt skal fortsætte på www.sikringsguiden.dk

40

Standardtyvmetoden

Standardtyvmetoden er en kriminalteknisk prøvningsmetode (human test) til bedømmelse af mekaniske sikringsforanstaltningers indbrudsmodstand.


Prøvningsmetodens hovedprincip er en anvendelse af de angrebsmetoder og værktøjssammensætninger, der efter en særlig prøvningsgruppes erfaringer er sammenlignelige med de angrebsmetoder og værktøjssammensætninger, som anses for sandsynlige ved en “standardtyvs” indbrudsangreb mod sikrings-enheden.


Metoden har været anvendt til prøvning af mekaniske sikringsprodukter, og klassificeringssystemet benyttes stadig til at beskrive sikringskrav i kategorierne: GUL, GRØN, BLÅ og RØD.

41

Inddeling i hovedgrupper

Sikringsforanstaltningerne prøvet ved standardtyvmetoden var inddelt i 2 hovedgrupper ved prøvning og klassificering afhængig af deres anvendelsesform og benævntes sikringsenheder.


Hovedgruppe 1

beslag, speciallåse m.m.
nøglebokse
bygningsdele
døre, porte og lemme
gitre
gitterskabe/pladeskabe
glas og polycarbonat
jern- og finerplader
vinduer

 

Hovedgruppe 2

værdiopbevaringsenheder/sikringsskabe og sikringsdøre

 

Til orientering oplyses anslået gennembrydningstid og/eller oplukningstid

 

Klassifikation Bemærkning Hovedgruppe 1 Hovedgruppe 2
Ingen Ingen < 3 min. < 12 min.
GUL –
HÆMMENDE
Enheden udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg, og kan derfor antages at have en hæmmende effekt ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg. 3-5 min. 12-20 min.
GRØN –
HINDRENDE
Enheden udviser en så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende ved gennembrydnings-/ opluk-ningsforsøg. 5-7 min. 20-28 min.
BLÅ –
STANDSENDE
Enheden udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være standsende ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg. 7-10 min. 28-40 min.
RØD –
SIKKER
Enheden udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den må antages at være sikker ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg.Enheden udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den må antages at være sikker ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg. > 10 min. > 40 min.
42

Standardtyvmetoden udfases

Forsikring & Pension har besluttet at lukke standardtyvmetoden pr. 31. december 2013.


Det betyder at

  • det ikke længere er muligt at få prøvet sikringsprodukter efter standardtyvmetoden
  • det ikke længere er muligt at lave mindre ændringer af eksisterende produkter
  • nuværende registreringer af sikringsprodukter prøvet efter standardtyvmetoden
    accepteres i 2 år frem til den 31. december 2015
  • hvis den nuværende produktgodkendelse udløber i overgangsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2015, kan der søges om forlængelse af F&P-godkendelsesblade, men der gives kun forlængelse til 31. december 2015.


Hvis produkterne fremover skal F&P-registreres, skal de prøves efter de europæiske standarder eller de nordiske standarder, som forsikringsbranchen anerkender. Der skal altid anvendes den nyeste udgave af disse standarder ved prøvning.


Hvis produkterne skal registreres på www.sikringsguiden.dk, kan dette ske, såfremt der er udstedt et certifikat af et akkrediteret certificeringsorgan på baggrund af prøvning fra et akkrediteret prøvningslaboratorium.


Forsikring & Pension har for hver type af sikringsprodukter angivet, hvilke standarder der anerkendes. Listen kan ses på www.sikringsguiden.dk under tyveri.


Hvis de produkter, der er prøvet jf. standardtyvmetoden ikke prøves efter en anerkendt standard og genregistreres, vil de efter den 31. december 2015 blive overført til listen over udgåede produkter.


Udgåede produkter må ikke anvendes i ny-installationer.

43

Montage af sikringsenheder

Under henvisning til installatøruddannelsen skal F&P-registrerede sikringsenheder i øvrigt monteres i henhold til følgende generelle krav:


Sikringsenheder, der er klassificeret jf. standardtyvmetoden, skal monteres i henhold til producentens/godkendelsesindehaverens forskrifter.


Sikringsenheder, der er klassificeret jf. standardtyvmetoden, må kun monteres/ installeres af mekanisk installatør, der er registreret hos Forsikring & Pension.


Sikringsenheder godkendt efter standardtyvmetoden, hovedgruppe 1, skal fastgøres til stabil bygningsdel i en kvalitet, der minimum svarer til sikringsenhedens klassifikation.


Nøglebokse må monteres/installeres af andre installatører på sikringsområdet, som kan dokumentere at have gennemgået kursus i nøgleboksmontage.

44

Krav om installationserklæring

Der skal udfærdiges en installationserklæring, når en sikringsenhed, der er klassificeret jf. standardtyvmetoden, installeres/monteres.


Installationserklæringen skal afleveres til kunden til anvendelse i en eventuel senere skadessituation.


Installationserklæring kan downloades fra www.sikringsguiden.dk