Tema
Debat

Varegruppeskema & sikringsniveauer

Sikringskataloget - kapitel 3

10

Indledning

Dette kapitel informerer om de fælles retningslinjer og specifikationer af sikringskrav, som skadesforsikringsselskaberne har indført fra juli 2005 i forbindelse med tegning af indbrudsforsikring på erhvervsforsikringsområdet. Der er tale om vejledende minimumskrav.

 

I dette kapitel gennemgås varegruppeskemaet og varegrupperne, samt sikringsniveauerne.

11

Henstilling om implementering af varegrupper og sikringsniveauer

Forsikring & Pension henstiller til medlemsselskaberne, at de anvender de reviderede varegrupper og sikringsniveauer ved nytegning og omtegning.

 

Forsikring & Pension henstiller, at medlemsselskaberne ikke slækker på reglerne og flytter en vare til en varegruppe, der kræver mindre sikring end det, der i fællesskab er aftalt.

12

Historisk

Skadesforsikringsselskaberne i Danmark indførte de fælles retningslinjer og specifikationer af sikringskrav pr. 1. januar 1989 med efterfølgende løbende justeringer.

 

Sikringsniveauerne blev revideret i 2005, så sikringskravene i de seks sikringsniveauer er tilpasset nutidens indbrudsmønster og løsøre samt de nye krav til sikringsprodukter og installationsformer.

 

Den første juli 2016 er der foretaget ændringer i sikringsniveauerne 40, 50 og 60 mht. skalsikring jvf EN1627.

 

20

Varegruppeskemaet

Varegruppeskemaet anvendes som værktøj til at fastlægge et sikringsniveau for erhvervsvirksomheder, der har varer til videresalg, reparation, udlejning eller til demonstration i salgsøjemed.

 

Skemaet anvendes også for erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger, som er i besiddelse af såkaldt særligt løsøre, varegruppe 6, i form af elektronisk udstyr, der er omfattet af den almindelige erhvervsløsøreforsikring.

 

Skemaet er baseret på, hvor attraktive de enkelte varer vurderes at være for indbrudstyve. Beløbsgrænserne for de enkelte varegrupper er minimumskrav, og det er muligt for det enkelte forsikringsselskab at skærpe kravene og flytte en given vare over i en varegruppe, der kræver yderligere sikring, hvis selskabet vurderer varen til at være mere tyvetækkelig, end det fremgår af Forsikring & Pensions retningslinjer.

 

En skærpelse af kravene kan f.eks. være forårsaget af et øget kriminalitetstryk, eller at virksomheden er beliggende i et område med høj indbrudsfrekvens.

 

Beløbene i varegruppeskemaet er oprindeligt fastsat pr. 1. januar 1989. Beløbene indekseres ved den årlige revision af Sikringskataloget. De enkelte beløb er udtryk for indkøbspris inkl. hjemtagelsesomkostninger fra forrige salgsled (ekskl. moms).

 

Summerne fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. De vejledende sumgrænser kan individuelt reguleres af det enkelte forsikringsselskab.

 

 

 

 

Det gældende varegruppeskema

  Sikringsniveau
  10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 1


Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind-og uindfattede).Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår.
Lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 1.000 kr.

0 0 33.587 100.753 201.508  *)

VAREGRUPPE 2


Tobaksvarer

1.461 16.792 33.587 100.753 *) *)

VAREGRUPPE 3


Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.
Foto- og filmudstyr
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
Læder- og skindbeklædning
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse
Parfumerivarer
Pelse og pelsværk
Satellitudstyr herunder navigationsudstyr
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler
Våben, ammunition og sprængstoffer

33.587 100.753 201.508 *) *) *)

VAREGRUPPE 4


Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)
Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil
Elektroniske kontormaskiner (som ikke hører til varegruppe 3)
Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Spiritus
Sportsudstyr

100.753 201.508 *) *) *) *)

VAREGRUPPE 5


Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr.
Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr
(tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr.
Brillestel
Cykler samt reservedele og udstyr til cykler
El-og motordrevet håndværktøj.
Fodtøj
Hårde hvidevarer
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og knallerter der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.
Skibs-og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Solbriller med en stykværdi over 100 kr.
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.
Ure med en stykværdi under 1.000 kr.
Solceller som lagervare

201.508 *) *) *) *) *)

VAREGRUPPE 6


Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, til internt brug i virksomheden
Foto- og filmudstyr
It-udstyr herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd-og cd-udstyr samt paraboler

219.321 584.858 *) *) *) *)

*) Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2020 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014. De vejledende sumgrænser kan individuelt reguleres af det enkelte forsikringsselskab.

21

Anvendelse af varegruppeskemaet

Varegruppeskemaet anvendes således:

 

Har forsikringstageren i sin virksomhed varer, der hører under de fælles retningslinjer, vil virksomheden efter nærmere aftale med forsikringsselskabet skulle sikres.

 

Forsikringstageren oplyser over for forsikringsselskabet, hvilke type af varer/løsøre og hvor stor værdikoncentrationen er af dette.

 

Gennemgangen af en varebeholdning starter i varegruppe 1 (højeste sikring), og fortsætter nedad i skemaet.

 

Hvis der eksempelvis i en forretning findes beklædning (salgsøjemed – varegruppe 4) og en pc'er (særligt løsøre - varegruppe 6), tager man altid udgangspunkt i den højeste sikring, i dette tilfælde varegruppe 4.

 

Ud fra disse oplysninger om varegrupper og de tilhørende sumgrænser, kan forsikringsselskabet fastlægge sikringskravet.

 

Sikringskravene er specificeret ved mindst ét af seks sikringsniveauer, som hver kan specificere sikringsopgaven fra tre forskellige positioner: fra virksomhedens ydre skal (S), som en celle (C) i virksomheden eller som et enkeltstående objekt (O).

 

Herefter skal én eller flere Forsikring & Pension-registrerede virksomheder, etablere den ønskede sikring og overvågning i overensstemmelse med principperne i Sikringskataloget og AIA-kataloget. Det skal dokumenteres med en installationserklæring, som udleveres til forsikringstageren.

22

Særlige forhold

Et forsikringsselskab kan, efter en konkret vurdering, kræve yderligere sikring end de i retningslinjerne beskrevne, hvis forholdene betinger dette.

 

For virksomheder, der har varer til reparation, sker indplaceringen i varegruppeskemaet på grundlag af varernes dagsværdi. Ved dagsværdi forstås den aktuelle genanskaffelsespris på varerne, men med fradrag for alder, brug og nedsat anvendelighed m.v.

 

Der tages således hensyn til, at de varer, som reparations- og udlejnings-virksomheder skal forsikre, ofte er brugte. Denne vejledning omkring indplacering af brugte varer i varegruppeskemaet og dermed omfanget af sikringskravene, er i overensstemmelse med de regler, som forsikringsselskaberne bruger omkring fastsættelse af forsikringssummer og opgørelse af skader på selv samme varer.

 

Ved fastsættelse af forsikringssummen for varerne, skal forsikringstageren estimere en sum for de varer, han/hun har til reparation. Forsikringstager skal være opmærksom på, at såfremt der er varer til reparation ud over forsikringssummen, skal der eventuelt etableres ekstra sikring.

 

I forbindelse med sikring af virksomheder, der har betydelige beholdninger af it-udstyr m.v. – jf. varegruppe 6 for særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger – vil der også være sikringskrav.

 

Butikker m.v., der er beliggende i butikscentre, er som udgangspunkt omfattet af forsikringsselskabernes almindelige sikringsniveauer. Hvorvidt der kan ske en lempelse af den mekaniske indbrudssikring og den elektroniske overvågning i den enkelte butik i et butikscenter, beror på en særskilt vurdering fra butik til butik.

 

30

Definition af varer omfattet af varegruppeskemaet

Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet for videresalg, udlejning, reparation og demonstration samt oplagring.

 

Varegruppe 6 omhandler særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, der anvendes internt i øvrige erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

31

Varegruppe 1

1.01 

Guld
Ædelmetal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere.
Bijouteri, se varegruppe 3 og 5.


1.02 

Sølv
Ædelmetal, der indeholder 333 0/00 rent sølv eller mere.
Bijouteri, se varegruppe 3 og 5.


1.03

Platin
Platin er et gråhvidt, blødt og formbart metal.


1.04 

Palladium
Palladium er et sølvhvidt, blødt metal. Palladium kan ved smedning, valsning eller trækning fremstilles i form af stænger, plader, bånd, rør, tråd og andre halvfabrikata.


1.05 

Andre legeringer
Andre legeringer med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere.
Herved forstås legeringer/barrer, hvori indgår ovennævnte ædle metaller som guld, sølv, platin og andre platinmetaller samt iridium, osmium, palladium, rhodium og ruthenium.
Bijouteri, se varegruppe 3 og 5.


1.06 

Diamanter (rå og slebne diamanter)
Diamanter er den hårdeste ædelsten, og dens værdi bedømmes ud fra fire faktorer (de 4 C'er): Carat (vægt), Colour (farve), Clarity (klarhed) og Cut (slibning).
 
1.07 

Ædelstene
Ædelsten består helt igennem af stof, der er opstået ved naturprocesser.


1.08 

Ægte perler
Ægte perler eller naturperler består helt igennem af calciumkarbonat og organisk bindestof og er opstået naturligt i muslinger eller snegle, som en intern udsondring.


1.09 

Kulturperler (indfattede og uindfattede)
Kulturperler (dyrkede perler med eller uden kerne) er produkter fremkommet ved, at en muslings perledannende virksomhed er sat i gang på kunstig vis  f.eks. ved kunstigt anbragt sandkorn.


1.10 

Smykke- og juvelarbejder
Smykke- og juvelarbejder, hvor ovenstående materialer (1.01-1.09) indgår.


1.11 

Lomme- og armbåndsure
Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over 1.000 kr.
Ure med en stykværdi under 1.000 kr. samt øvrige ure hører til varegruppe 5.

32

Varegruppe 2

2.01     

Tobaksvarer
Herved forstås alle former for tobaksvarer samt skrå og snus.
E-cigaretter og refill.

33

Varegruppe 3

3.01      

It-udstyr
Herunder pc'er, projektorer, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem, samt elektroniske spillemaskiner.
Software, cd-rommer og dvd'er hører til varegruppe 4.

 

3.02      

Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
Herved forstås alt tilhørende elektronisk udstyr f.eks. forstærkere, receivere, dvd- og cd-afspillere.

 

3.03      

Mobiltelefoner inklusiv elektronisk tilbehør

 

3.04      

Satellit- og navigationsudstyr
Elektronisk navigationsudstyr til maritimt brug, til person- og erhvervsbiler samt camping og fritidsbrug.

 

3.05      

Våben, ammunition og sprængstoffer
Herved forstås alle former for skydevåben, der er omfattet af den gældende våbenlov (Lov om våben og eksplosivstoffer) og ammunition til disse våben samt eksplosive stoffer.


Der henvises til Lovbekendtgørelse nr. 704 af 22/06/2009 og bekendtgørelse nr. 997/2009 med eventuelle senere ændringer.

 

3.06      

Foto- og filmudstyr
Herved forstås fotografiapparater, film- og videooptagerudstyr, mørkekammerudstyr, forstørrelsesapparater og lignende tilbehør, herunder linser og objektiver.

 

3.07     

Læder- og skindbeklædning
Herved forstås færdigsyet læder- og skindtøj, hvoraf mere end 40 pct. er af læder.

 

3.08      

Pelse og pelsværk
Herved forstås alle former for beklædningsgenstande bestående af pels ekskl. fodtøj.

 

3.09      

Parfumerivarer
Herved forstås alle former for dufte-, creme- og makeup-artikler.

 

3.10      

Bijouteri
Herved forstås bijouteri, som er guld- og sølvbelagt med en stykværdi over 1.000 kr.
Ved stykværdi under 1.000 kr., se varegruppe 5.

34

Varegruppe 4

4.01      

Sportsudstyr
Herved forstås redskaber og rekvisitter til sport og motion.

 

4.02      

Beklædning
Herunder også sportsbeklædning.

 

4.03      

Spiritus
Herved forstås spiritus, likører og andre spiritusholdige drikkevarer med en alkoholprocent på mindst 22.

 

4.04      

Cd’er, dvd'er samt elektroniske spil

 

4.05

Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)

 

Frimærker (filatelistiske)
Herved forstås frimærker, uanset om de foreligger som samlinger, ark og/eller som enkeltstykker. Frimærker, der kan bruges som nutidig porto, sikres som pengerepræsentativer.

 

Mønter (numismatiske)
Herved forstås mønter, uanset om de foreligger som samlinger eller enkeltstykker. Mønter, der kan anvendes som almindeligt betalingsmiddel, sikres som rede penge.

 

4.06

Elektroniske kontormaskiner
Kontormaskiner som ikke er nævnt i varegruppe 3.

 

4.07      

Musikinstrumenter og -udstyr, herunder elektroniske instrumenter og tilhørende elektronisk udstyr

35

Varegruppe 5

5.01
Ikke indregistrerede automobiler samt autoreservedele og -udstyr ekskl. radio- og navigationsudstyr
Autoradioer, -tv samt navigationsudstyr hører til varegruppe 3.

 

5.02
Brillestel og solbriller

 

5.03
Cykler inkl. udstyr og reservedele

 

5.04
El- og motordrevet håndværktøj

 

5.05
Bijouteri, guld- og sølvbelagt med en stykværdi under 1.000 kr.
Ved bijouteri forstås et uægte smykke f.eks. med uægte indfattede stene.

 

5.06
Hårde hvidevarer
Herved forstås el- og gaskomfurer, fryse- og køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, mikroovne og emhætter.

 

5.07
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.

 

5.08
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.

 

5.09
Antikviteter – undtagen antikvariske møbler – med en stykværdi under 10.000 kr.
Ved antikviteter forstås genstande, der som hovedregel er ældre end 100 år.

 

5.10
Kunst
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi med en stykpris over 3.000 kr.

 

5.11
Motorcykler, scootere, knallerter inkl. udstyr og reservedele
Radioer, tv samt navigationsudstyr hører til varegruppe 3.

 

5.12
Skibs- og bådudstyr
Radioer, tv samt navigationsudstyr hører til varegruppe 3.

 

5.14
Fodtøj
Omfatter også sportsfodtøj.

 

5.15
Ure med en stykværdi under 1.000 kr.
Herved forstås lomme-, væg-, vække- samt stueure og skibskronometre.
Antikke ure hører til varegruppe 5.09.

 

5.16
Solceller som lagervarer
Solceller når de lagerføres.

36

Varegruppe 6

6.01
It-udstyr
Herunder pc'er, projektorer, programmel og andet teknisk udstyr, der indgå i et computersystem, samt elektroniske spillemaskiner.


6.02
Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
Herved forstås alt tilhørende elektronisk udstyr f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr.


6.03
Foto- og filmudstyr
Herved forstås fotografiapparater, film- og videooptagerudstyr, mørkekammerudstyr, forstørrelsesapparater og lignende tilbehør, herunder linser og objektiver.


6.04
Musikinstrumenter
Herved forstås musikinstrumenter og udstyr – samt elektroniske instrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.

40

Rede penge og pengerepræsentativer

Rede penge er ikke anført i varegruppeskemaet, og beløb ud over standarddækningen bør opbevares efter anvisningerne i Sikringskatalogets kapitel 10, værdiopbevaringsenheder og objektsikring.


Af skemaet for vejledende beløbsgrænser i Sikringskatalog kapitel 10 fremgår, at den sikringsmæssige værdi af Automatiske IndbrudsAlarmanlæg (AIA-anlæg) har betydning i vurderingen af vejledende maksimumdækninger.


Beløbene i skemaet i Sikringskataloget kapitel 10 vedrører ikke tyvetækkelige varer opbevaret i værdiopbevaringsenhed. Disse sumgrænser fremgår af varegruppeskemaet, hvor værdiopbevaringsenheden indgår som element i en objektsikringsløsning.


Pengerepræsentativer er ikke anført i varegruppeskemaet og bør opbevares efter anvisningerne for rede penge.
Ved fastlæggelse af sikringskrav anbefales det, at pengerepræsentativer betragtes som rede penge.

 

Som pengerepræsentativer anses blandt andet:

 

 • ubenyttede frimærker
 • stempelmærker
 • spare- og rabatmærker
 • kvitterede checks (u-crossede)
 • umøntet ædelt metal
 • tips- og lottokvitteringer, der indeholder gevinster
 • quick- og skrabelodder med mulighed for gevinst
 • udstedte gavekort og tilgodebeviser
 • telekort og taletidskort

 

50

Forsikring & Pensions sikringsniveauer

Forsikringsselskabernes minimumskrav til indbrudssikring i forbindelse med opbevaring af varer og it-udstyr, er formuleret i 6 sikringsniveauer, benævnt sikringsniveau 10, 20, 30, 40, 50 og 60. Med tillæg af S (skalsikring), C (cellesikring) eller O (objektsikring) eks. 40-S.

 

Fra og med sikringsniveau 20 er niveauerne tredelte med mulighed for at vælge mellem de tre tilgange: enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring som grundlæggende udgangspunkt for tyverisikringens udførelse.

 

De tre tilgange, også kaldet sikringsmodeller, inden for de enkelte sikringsniveauer giver mere fleksibel tilpasning af sikringen af virksomhedens varer.

 

I praksis vil forsikringsselskabet og kunden aftale modelvalg/tilgang efter risikovurdering og under hensyntagen til bygningens indretning og adgangsforhold, samt sikringens formål.

 

51

AIA-anlæg med maksimale reaktionstider

I sikringsniveauerne har Forsikring & Pension indarbejdet maksimale reaktionstider på alarmer fra et forsikringskrævet AIA-anlæg. Forsikringsselskaberne stiller krav om, at der er installeret et AIA-anlæg på de fem højeste sikringsniveauer (20-60).

 

De maksimale reaktionstider, som er den samlede tid fra signalmodtagelse på kontrolcentralen til dokumenteret ankomst, differentieres således:


maks. 35 minutter på niveau 20 og 30
maks. 30 minutter på niveau 40
maks. 25 minutter på niveau 50
maks. 20 minutter på niveau 60

 

Herudover er der indført krav til vagtvirksomheder om certificering og overholdelse af krav til gennemsnitlige reaktionstider. Dette betyder f.eks. for sikringsniveau 60, hvor den maksimale udrykningstid er 20 minutter, at den gennemsnitlige udrykningstid ikke må overstige 15 minutter.

 

Se i øvrigt Sikringskatalog kapitel 13 om vagtvirksomhed samt kravspecifikationen for certificering af vagtvirksomheder på www.fpsikring.dk.

                                   

60

Sikringsniveauerne 10 - 60

Sikringskravene har grundlæggende tre elementer: mekanisk indbrudssikring, elektronisk overvågning og krav om reaktion. I det følgende defineres kravene til disse elementer for hvert sikringsniveau og sikringsmodel.

 

Den mekaniske sikring har til formål at virke hæmmende og forsinkende ved indbrud, mens den elektroniske overvågning skal melde om og dokumentere indbrud. Reaktionskravet skal bidrage til begrænsning af indbrudsskaden og genetablering af sikringsniveauet.


Forsikringsselskabet og forsikringskunden kan - under hensyntagen til bygningens indretning, adgangsforhold og sikringens formål - aftale efter hvilken af disse tre modeller den mekaniske indbrudssikring og den elektroniske overvågning skal udføres:


Skal: Såfremt de varer eller genstande, som er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænsefalder sikres – såkaldt skalsikring.

 

Celle: Såfremt de varer eller genstande, som er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler – såkaldt cellesikring.

 

Objekt: Såfremt de varer eller genstande, som er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter – såkaldt objektsikring.

 

Sikringskravet kan godt indeholde flere sikringsmodeller i forskellige dele af bygningen.

 

Eksempelvis skal en bygning overordnet set opfylde sikringsniveau 20-S, lageret skal opfylde sikringsniveau 40-C, og pengeskabet på kontoret skal opfylde sikringsniveau 50-O.

 

F&P har til hjælp for projektering af den mekaniske sikring og elektroniske overvågning udarbejdet et projekteringsskema. Skemaet kan findes på www.sikringsguiden.dk under tyveri.

 

Forsikringskunden skal dokumentere sin opfyldelse af sikringskravet ved installationserklæringer fra Forsikring & Pension-registrerede virksomheder; en mekanisk installatør, en AIA-installatør og eventuelt et vagtselskab.

 

Denne systematik sikrer, at leverandøren anvender Forsikring & Pension-registrerede produkter, installerer/monterer dem på korrekt vis, samt at installationens omfang svarer til sikringskravet.

 

60.10
Aflåsning af containere

 

Containere skal aflåses med en F&P-registreret containerlås prøvet efter SSF 1051 med minimum klassifikationen ”klass 5”. Der kan være enkelte undtagelser blandt andet ved gamle aftaler eller ved opbevaring af objekter af lav værdi.

 

På de følgende sider beskrives sikringsniveauerne.

 

                             

 

61

Sikringsniveau 10

61.10     Sikringsniveau 10-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.
Installationserklæring
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

62

Sikringsniveau 20

62.10     Sikringsniveau 20-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.


2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

 

62.20             Sikringsniveau 20-C

 

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

 

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

 

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.


2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

 

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer der - som sikredes stedfortræder - udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

 

62.30             Sikringsniveau 20-O

 

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.


2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

 

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

63

Sikringsniveau 30

63.10     Sikringsniveau 30-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:

a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

 

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

63.20             Sikringsniveau 30-C

 

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).


3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

63.30             Sikringsniveau 30-O

 

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.


2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

64

Sikringsniveau 40

64.10             Sikringsniveau 40-S

 

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.


4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

64.20             Sikringsniveau 40-C

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.


4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).


3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

 

64.30             Sikringsniveau 40-O

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

 

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.


2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.


5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

65

Sikringsniveau 50

65.10     Sikringsniveau 50-S

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1) Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med  en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.


3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.


4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:


a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1) Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


2) Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


3) Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.


4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


8) Overvåget alarmoverførsel med identifika-tion til godkendt kontrolcentral.


9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

65.20             Sikringsniveau 50-C

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.


4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til cellen.


3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.


4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.


8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.


9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

 

 

65.30             Sikringsniveau 50-O

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.


2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.


3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

66

Sikringsniveau 60

66.10     Sikringsniveau 60-S

Skalsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 32 (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/Sikringskataloget, kap. 6.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.


4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.


2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne.


3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.


4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.


5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.


6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

 

66.20             Sikringsniveau 60-C

Cellesikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 32 (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.


2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.


3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.


4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med enten:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret låseenhed IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller


c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.


2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til celle.


3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.


4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.


5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.


9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.


Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarm-afgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

 

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

 

 

66.30             Sikringsniveau 60-O

Objektsikring – minimumskrav
Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade I (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.


Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.


2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning
1. Overvågningen skal omfatte rumover-vågning af området omkring den installerede sikringsenhed.


2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.


3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.


4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.


5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.


6. Overvåget alarmoverførsel med identifika-tion til godkendt kontrolcentral.


7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.


8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.


Særlige forhold
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.


Reaktion ved alarm - minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.


2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 min. – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
 • Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
 • AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
 • Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
 • Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
 • Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

 

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.