Tema
Debat

Vagtydelser

Sikringskataloget - kapitel 13

10

Indledning

Vagtydelser omfatter en række forskellige tjenester, som har til fælles, at de er omfattet af Lov om Vagtvirksomhed. Virksomheden skal således være autoriseret af Rigspolitichefen, ligesom vagtpersonalet skal være godkendt af samme.


I sit arbejde er vagten at betragte som kundens stedfortræder.


Vagten skal i sit arbejde virke præventiv, i forhold til et bredt spekter af skader: Brand, indbrud, tyveri, hærværk eller andet.


I en skadessituation skal vagten om muligt, og med egen sikkerhed for øje, gribe ind og forsøge at afhjælpe; derudover skal vagten rekvirere assistance, observere og melde til kunden, Politiet og eventuelle andre myndigheder.


Efter en skadessituation skal vagten medvirke til at retablere sikringen.


Vagten har ikke særlige beføjelser eller forpligtelser i forhold til øvrige borgere.


Vagttjeneste, som udføres i tilknytning til et forsikringskrav, skal udføres af et Forsikring & Pension-registreret vagtselskab. Læs mere i kapitel 4, F&P-registrering og prøvning.

 

20

Definitioner

21

Alarmpatruljekørsel

Alarmpatruljekørsel betegner vagtudrykninger ved alarmsignaler fra AIA-anlæg eller landbrugsbedrifters alarmanlæg.


Signalerne er modtaget og behandlet på en kontrolcentral, som er godkendt af Rigspolitiet.

 

22

Vagtrundering

Vagtrundering er betegnelsen for den ydelse, som primært skal sikre fysiske værdier, genstande og installationer, idet vagten kontrollerer og udbedrer potentielt skadelige forhold ved gennemgang af lokaliteten.


Andre benævnelser er tilsyn, lukkevagt og razziatilsyn.

 

23

Service- og butiksvagt

Betegnelsen gælder den ydelse, hvor vagten færdes i et afgrænset område, f.eks. et butikscenter, og hjælper tilstedeværende gæster og afhjælper problemer.

 

24

Butikskontrol og visitation/udgangskontrol

Disse ydelser har til formål at forhindre især tyveri, ved observation og indgriben i forhold, som kan påføre kunden tab.


Gennemsyn af tasker, overtøj og køretøjer skal ske med den kontrollerede persons samtykke og må ikke omfatte kropsvisitation (berøring).

 

25

Fast vagt

Ydelsen udføres på en fast adresse og kan have mange opgaver: Adgangskontrol, betjening af TV-overvågning, varemodtagelse, overvågning og andre service- og sikkerhedsfunktioner.

 

26

Kontrollør / dørmand

Denne ydelse foregår ved arrangementer, forlystelsesetablissementer, udskænkningssteder og lignende, og sørger for adgangskontrol og skal virke dæmpende og indgribende i forhold til urostiftere.

 

 

27

Værditransport

Værditransport betegner flytning og håndtering af værdier under sikrede forhold.

 

28

Livvagt

Denne betegnelse benyttes, når vagten ved sin tilstedeværelse yder beskyttelse af og eskorterer en særlig sikkerhedstruet person.

 

30

Vagttjeneste som forsikringskrav

To af vagtvirksomhedernes tjenesteydelser kan være krævet som betingelse for forsikringsdækning:

 

31

Alarmpatrulje

Såfremt forsikringstageren er blevet stillet et sikringskrav (sikringsniveau 20-60), med tilhørende krav til reaktionstid ved indbrud, eller såfremt forsikringstageren har et forsikringskrævet alarmanlæg i sin landbrugsbedrift.


Ved alarmpatruljekørsel indgås aftalen med vagtselskabet ofte med hjælp fra alarminstallatøren eller Kontrolcentralen.
Se i øvrigt pjecen: Alarm, vagt og forsikring på www.sikringsguiden.dk.

 

32

Vagtrundering

Såfremt forsikringstageren er blevet stillet krav om regelmæssigt vagttilsyn.
I disse tilfælde skal vagtvirksomheden være registreret af Forsikring & Pension.


Procedure og forudsætninger for denne registrering kan ses på www.sikringsguiden.dk.


Såfremt der foreligger et forsikringskrav om regelmæssigt vagttilsyn, er der også indeholdt et krav om, at tjenesterne dokumenteres af vagtvirksomheden. Se mere herom i Forsikring & Pensions vejledning om Regelmæssig vagttilsyn på www.sikringsguiden.dk.

 

40

Forsvars- og pladshunde

Brug af hund i forbindelse med vagtydelser er omfattet af Bekendtgørelse om vagtvirksomhed samt af Hundeloven.

 

Ved brug af forsvarshund skal hunden føres i kort snor og være under førerens kontrol.

 

Ved brug af pladshund skal det sikres, at hunden ikke kan slippe ud af det sikrede område, og at personer ikke ved uheld kan komme i direkte kontakt med hunden. En pladshund skal i øvrigt have passende forhold, med adgang til foder, vand og læ, og der skal føres løbende tilsyn med hundens ve og vel.

 

Fører og hund skal være forsikret for eventuelle skader, der forvoldes.

 

50

Referencer

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed, lov nr. 266 af 22. maj 1986 med de ændringer der følger af § 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, § 2 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, § 19 i lov nr. 389 af 14. juni 1995 og § 3 i lov nr. 1018 af 23. december 1998


Kravspecifikation, udgivet af Forsikring & Pension:
Certificering af vagtvirksomheder


Forsikring & Pension Vejledninger: 
Reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg
Regelmæssigt vagttilsyn
Specifikationer for installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter


Pjece udgivet af Forsikring & Pension:
Alarm, Vagt og forsikring