Tema
Debat

Installation

AIA Kataloget - fane 40

10

Alment

Anlægget skal udføres som fast installation af en sådan kvalitet, at anlæggets virkemåde og pålidelighed ikke forringes af driftsmiljøet.


Installationen skal være udført såvel håndværksmæssigt korrekt som elektrisk forsvarligt.


Funktionen i godkendt udstyr må ikke ændres.


Installation af AIA-anlæg efter dette katalog skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, normer etc.

 

Der henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen, Dansk Standard, DS 460, EN 50131-1, TS 50131-7, Bygningsreglementet samt Lov om Vagtvirksomhed


Systemdele for radiokommunikation skal være godkendt af IT-og Telestyrelsen samt følge IT- og Telestyrelsens bestemmelser.


De anvendte dele i installationen, herunder kabler og ledninger, må ikke forringes eller være beskadigede.


Stærkstrømstilslutningen skal ske som fast installation, og strømafbryderen, der monteres ved centraludstyret, skal være nøglebetjent eller beskyttet mod afbrydelse med tilsvarende sikret system.


Farvekode i kabelinstallationer skal så vidt muligt variere fra anlæg til anlæg for at undgå sabotage.


Når der anvendes radiokommunikationsudstyr skal systemkoden varieres fra anlæg til anlæg.


Telefonstik skal være placeret i rumovervåget område.


Ledningsføringen til telenettet skal være så kort som muligt og uden samlinger.


Telenettets faste installation og centraludstyret skal anbringes i umiddelbar nærhed af hinanden. Fast tilslutning til telenettet bør tilstræbes.

 

Såfremt anlægsdokumentation og eller fortrolige kundedata findes på anlægsstedet, skal den opbevares i alarmanlæggets centralenhed eller i tilsvarende overvåget skab.

 

Fortrolige kundedata - f.eks. programmer, principdiagrammer, koder og kodeord m.m., der opbevares i den certificerede installatørvirksomhed, skal opbevares forsvarligt i en værdiopbevaringsenhed, der er klassificeret i henhold til EN 1143-1 grade 1 eller tilsvarende, jf. Forsikring & Pensions sammenligningsnøgle.

 

Alternativt kan grade 0 anvendes, hvis værdiopbevaringsenheden overvåges af et AIA-anlæg med overvåget alarmtransmission til en af Rigspolitiets godkendte kontrolcentraler.

 

Opbevarer virksomheden elektroniske data, der kan kompromittere sikringen/immunitet af virksomhedens eller anlægsejerens ejendom, skal virksomheden redegøre for den forsvarlige opbevaring.


Den certificerede virksomhed må ikke efterlade fortrolige kundedata o.l. uden opsyn udenfor bygningen.

 

11

Anlægsdeles fastgørelse

Anlægsdele skal fastgøres på eller i faste bygningsdele med egnet fastgørelsesmateriel.
Planforsænkede anlægsdele skal fastgøres i faste bygningsdele, så brud eller beskadigelse på anlægsdele ikke kan opstå pga. driftsmiljøet eller ved normale spændinger i bygningsdelen.


Bøjler, klemmer, kabelbindere og lignende skal fastgøres med søm/skruer. Andre anlægsdele skal fastgøres med skruer.


Anlægsdele på glas eller lignende fastgøres på anden måde.


Fastgøres kabler og rør med bøjler eller lignende, skal disse passe til kabel-/rørdiameter, og de skal fordeles jævnt efter følgende regler:

 • Kabler, minimum 4 fastgørelser pr. meter.
 • Rør af plast, minimum 2 fastgørelser pr. meter.
 • Rør af stål, minimum 1 fastgørelse pr. meter.


Oplimning af kabler må kun ske, når såvel kabler som underlag er egnet dertil.

Materialer med ferromagnetiske egenskaber må ikke anvendes til fastgørelse af magnetkontakter.


Montering af detektorer skal ske efter fabrikantens anvisninger og vælges i henhold til fane 30, punkt 20.

 

20

Forbindelseselementer

21

Kabel- og ledningsforbindelser

Kabler skal oplægges, så de følger bygningsdelene.


Kabler må ikke føres over skarpe bygningsdele.


Kabler skal have en mekanisk styrke, der beskytter de enkelte ledere mod fysiske og kemiske påvirkninger fra driftsmiljøet.


Kabler skal være dobbeltisolerede.


Kabler skal fremføres, så antallet af samlinger bliver mindst muligt.


Kabler skal føres helt ind i samledåse, detektor eller centraludstyr.


Samling eller afgrening af ledninger skal ske ved klemmer eller loddeterminaler.


Kabler skal sabotageovervåges helt frem til detektorklemme.


Kabler skal føres som punkt-til-punkt forbindelser (kædeforbindelse) som vist på figuren.


For adresserbare systemer tillades datanet med fri topologi ført som stjernenet.

 

For gruppe- og sabotagekredsløb betragtes føring af henholdsvis frem og returledere som separate ledere i samme kabel til/fra detektor som punkt til punkt forbindelse.


For udstyrsklasse 2-4 skal afslutningsmodstande placeres ved terminalerne i kædeforbindelsens sidste detektor/samledåse.


Ved synlig installation skal samlinger/ledninger være beskyttet bag sabotageovervåget dæksel. - undtaget herfra er folieafslutninger, (se dog fane 40, punkt 22).


Kabler skal fastgøres helt frem til eller aflastes i dåse, detektor eller centraludstyr.


Aflæsning af farvekode gennem kabelindgang må ikke kunne finde sted.


Kabler, der fremføres skjult, kræves ikke fastgjort, men samlinger/ledningstilslutninger skal være beskyttet bag sabotageovervågede dæksler.


Kabler, som føres synligt uden for det sikrede område, skal føres i stålrør.

 

Kabler ført i væg eller gennem ikke tilgængelige områder under gulv eller over loft betragtes som værende skjulte.


Kabler skal opfylde systemdelenes krav til forbindelseskabler.


Ledertværsnit skal vælges, så spændingsfaldet ikke bevirker, at spændingen kommer under den fastlagte tilladelige grænse for den enkelte anlægsdel.


Ledertværsnittet i faste installationer skal mindst være på 0,6 mm.


Flertrådsledere skal anvendes i installationer, hvor kabler føres fra fast til bevægelig bygningsdel, samt hvor kabler er frit hængende og udsættes for bevægelse. Ledertværsnittet i flertrådsledere kan være mindre end 0,6 mm.


Kabler der udelukkende anvendes til datatransmission kan være mindre. De skal anvendes kabeltyper der er beregnet til det aktuelle formål.


Kabler fra faste til bevægelige bygningsdele skal fremføres fra samledåse/gennemboring til samledåse/gennemboring.


Kabelføring lodret eller vandret indtil 50 mm over gulv skal beskyttes mod mekanisk påvirkning.

 

22

Samledåser

Samledåser skal opfylde kravene i EN 50131-1, afsnit 8.7. Det medfører bl.a. at samledåser, der anvendes i tilknytning til sikringsniveau 50 og 60, skal være sabotageovervåget mod oplukning.


Kravet om sabotageovervågning er dog ikke gældende for AIA-anlæg, der er beskyttet mod substitution af signaler (individuelt adresseret detektor identifikation).


Samledåser skal anvendes, hvor kabler samles eller afgrenes uden for detektor eller centraludstyr.


Antallet af kabler i dåse må ikke være større, end lederne kan samles korrekt i dåsen.

 

30

Detektorer

31

Alment

Individuel indikation af signaler eller meddelelser fra signalbehandlende detektorer som f.eks. passiv infrarød detektor eller passiv glasbrudsdetektor skal enten forefindes på den enkelte detektor og/eller som en del af centraludstyrets indikatorer.


Der må dog højst være 10 detektorer tilknyttet samme indikator.


AIA-anlægsejeren/-brugeren afgør, hvorvidt aktive detektorers indikatorer skal være aktive eller passive.


Ikke signalbehandlende detektorer, som f.eks. magnetkontakter eller brudfolie, behøver ikke være forsynet med individuel indikation.


Detektorer skal sabotageovervåges mod adskillelse og demontering.


Antallet af kabler i detektor må ikke være større, end at lederne kan samles korrekt i detektoren.

 

32

Brudfolie

Brudfolie skal registrere brud samt kortslutning i de tilfælde, hvor folie indgår i et balanceret kredsløb.

 

Det er vigtigt at mærke sig, at brudfolie skal være tilsluttet 24 timers overvågning. Brud på brudfolie må ikke føre til sabotagealarmtilstand.


Brudfolie skal have en afstand på min. 10 mm mellem mulige kortslutningspunkter.

 

Dobbelt folieafslutningskontakt anses i denne forbindelse for at opfylde kravet.


Brudfolie skal være afsluttet med klemme fastgjort efter fabrikantens anvisning.


Brudfolie må ikke fremføres fra glas til glas eller til andet materiale uden afslutningsklemmer.

 

Det er vigtigt at mærke sig, at brudfolie i bondehusvinduer og lignende ikke må fremføres over glaslister.


Brudfolie må ikke repareres.


Brudfolie, der pålimes glas, må ikke være tykkere end 0,01 mm.


Brudfolie og lim skal være af et sådant materiale, at folien overrives, når ruden revner.

 

Ved opsætning af brudfolie:

 • Skal dobbeltudtag anvendes på flader (glas, fyldninger og lignende), der kan afmonteres/indtrykkes udefra.
 • Må enkeltudtag anvendes i sikringsniveau 20-60 på flader af glas, som ikke kan afmonteres udefra, og hvor åbning overvåges af anden detektor.


Brudfolie monteret på glasruder skal følge rudens omkreds og anbringes med følgende afstand fra rudens kant:

 • Ruder under 1 m2 mellem 7-10 cm fra rudens kant.
 • Ruder på over 1 m2 mellem 10-15 cm fra rudens kant.

Brudfolie monteret på hærdet ikke-lamineret glas er ikke omfattet af dette krav.


Brudfolie på glas må ikke dækkes med klæbende solfilm, sikkerhedsfilm eller lignende.

 

Enkeltudtag bør så vidt muligt undgås. Som dobbeltudtag anses enhver brudfolie med 2 dobbelte folieafslutningskontakter, der er anbragt diagonalt på ruden og med fast ledningstilslutning over vinduesramme. Ruder, der dækker mindre åbninger, anses for overvåget, dersom brudfolien monteres fra udtag til udtag på langs af ruden. Hærdede ikke laminerede ruder anses for overvåget, dersom brudfolien monteres fra udtag til udtag på tværs af ruden i en afstand på mindst 7 cm fra en af rudens kanter.


Monteres brudfolie til overvågning mod gennembrydning af svag bygningsdel skal det ske efter følgende retningslinjer:

 • Folien må maks. være 0,1 mm tyk og 10 mm bred.
 • Den indbyrdes afstand mellem brudfolien må ikke overstige 18 cm.
 • Afstanden mellem brudfolien og fast bygningsdel må ikke overstige 18 cm.

 

33

Kontakttråde (snorekontakter)

Kontakttråde kan anvendes, hvor brudfolie og glasbrudsdetektorer ikke er egnede.


Kontakttråde monteres efter følgende retningslinjer:

 • Den indbyrdes afstand mellem trådene må ikke overstige 18 cm.
 • Afstanden mellem tråd og fast bygningsdel må ikke overstige 18 cm.


Kontakttråde skal være dobbeltvirkende, således at de registrerer såvel stramning som slækning af trådene samt være overvåget mod overklipning.

34

Åbningskontakt

Kontakt til overvågning mod oplukning skal monteres, så en åbning på maks. 6 cm af lukkets sider registreres.


Montering af magnetkontakt i eller på ferromagnetisk materiale, skal ske med isolerings-/afstandsstykke, som foreskrevet af fabrikanten.


Kabelføring til magnetkontakter skal ske i det overvågede område.

 

35

Overfaldstryk

Overfaldstryk skal tilsluttes særskilt gruppe/zone i centraludstyret og være individuelt identificerbar.

36

Glasbrudsdetektor

Glasbrudsdetektorer skal opfylde samme krav til opsætning som foreskrevet for brudfolie i pkt. 32.


Glasbrudsdetektorers korrekte funktion skal efter installation kontrolleres med et af fabrikanten anbefalet testudstyr.


Ved anvendelse af væg/loftmonterede akustiske glasbrudsdetektor i sikringsniveau 30-60 skal ruder, som kan indtrykkes eller udtages udefra, desuden overvåges imod indtrykning/udtagning.


For sikringsniveau 30 og 40 tillades overvågning imod indtrykning/udtagning at ske ved hjælp af bevægelsesdetektor med gardinkarakteristik, forudsat at dækningsområdet placeres umiddelbart bag de overvågede ruder.


For sikringsniveau 50 og 60 gælder, at de individuelle ruder skal overvåges imod indtrykning/udtagning med dobbeltudtag.

 

37

Bevægelsesdetektor

Bevægelsesdetektorers placering skal tilpasses miljøet.


Tilslutning til centraludstyret af bevægelsesdetektorer i udstyrsklasse 3 og 4 skal ske på en sådan måde, at simpel afdækning, i såvel tilkoblet som i frakoblet anlægstilstand fører til alarmtilstand i centraludstyret.


Simpel afdækning må ikke føre til sabotagealarmtilstand.


Overvågningen mod simpel afdækning skal kunne:

 • Frakobles af brugeren.
 • Udkobles af brugeren.


Alarmtilstand for simpel afdækning skal kunne afstilles af brugeren.

 

Ved tilslutning af detektorens anti-masking udgang til særskilt 24-timers kredsløb i kredsløb i centraludstyret betragtes kravene som opfyldt.

 

38

Objektovervågning

Farvekodede ledningsforbindelse til objektovervågning må ikke være aflæselige.

 

40

Forbikobler

Forbikoblerfunktionen skal være koblet via centraludstyret.

 

Der gøres opmærksom på, at godkendt centraludstyr, der har forbikoblerfunktion indbygget, skal anvende denne funktion ved forbikobling. Andre former for forbikobling er ikke tilladt.


Forbikobleren skal være sabotageovervåget mod adskillelse og demontering.

 

Den indbyggede sabotageovervågning bør suppleres ved montering af stramme tilslutningskabler, således at forsøg på fjernelse af forbikobleren fører til brud på tilslutningskablets sabotagekreds.


Forbikoblingstiden skal tilpasses adgangsvejen. Tidsforsinkelsen må ikke overstige 45 sekunder.

 

50

Nøgleboks

AIA-nøgleboks skal være overvåget mod oplukning, udtrækning og demontering.

 

Nøgler i AIA-nøgleboks bør alene give oplåsningsmulighed i adgangsvejen frem til den i sikringsområdet anbragte betjeningsdel

 

 

60

Signalgiver

Anbringelse, tilslutning og anvendelse af signalgivere skal ske i henhold til gældende lovgivning.


Signalgivere er en del af AIA-anlægget og skal være sabotageovervågede jævnfør EN 50131-1.

 

I Justitsministeriets lovbekendtgørelse BEK nr. 1045 af 30/09/2014 om Vagtvirksomhed er der anført bestemmelser om akustiske signalgivere. Bestemmelse fremgå af §25:

 

Indbrudsvarslingsanlæg


§ 25. Anvendelse af indbrudsvarslingsanlæg, der afgiver akustik eller visuelle signaler på stedet, må kun finde sted, såfremt signalet automatisk ophører senest 3 minutter efter aktivering og først begynder igen, når anlægge aktiveres på ny.
Indbrudsvarslingsanlæg i motorkøretøjer skal dog opfylde de krav, der fastsættes i detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr i henhold til § 68, stk. 1, i færdselsloven.
Stk. 2. Alarmsignalets styrke skal i øvrigt være tilpasset forholdene på stedet, således at der ikke opstår unødige gener for omkringboende og lignende.

 

Indvendige signalgivere:
Indvendige signalgivere skal give information til ejer/bruger, jævnfør EN 50131-1.
-Indvendige akustiske signalgivere i centraludstyret opfylder dette.


Udvendige signalgivere:
Udvendige signalgivere skal give information til omkringboende og forbipasserende.

70

Centraludstyr

Centraludstyret skal være sabotageovervåget mod adskillelse og demontering.


Antallet af kabler og ledninger i centraludstyret må ikke være større, end lederne kan samles korrekt i udstyret.


Til- og frakobling af grupper, zoner eller adresser i anlægget skal ske via centraludstyret.


Til- og frakobling må kun kunne ske med rette nøgle eller kode/kort.

 

80

Transmissionsudstyr

Alarminformationer til kontrolcentral skal som minimum overføres som alarm fra detektor, sabotage og 230 Volt netsvigt.

 

Transmissionsudstyr skal være sikret og overvåget som det øvrige centraludstyr.

 

Placering og montering af transmissionsudstyr skal ske efter samme regler som centraludstyrets elektroniske del.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.