Tema
Debat

Transmissionssystemer

AIA Kataloget - fane 160

10

Forord

I dette afsnit beskrives mulighederne for transmission af indbrudsalarmer fra et AIA-anlæg til en af Rigspolitichefen godkendte kontrolcentraler.

 

20

Definitioner

Et alarmtransmissionssystem er en alarmsender og en alarmmodtager samt det nødvendige alarmtransmissionsmedie med tilhørende komponenter.


En alarm er et signal sendt fra et automatisk indbrudsalarmanlæg til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen.

 

30

Generelt

Alarmtransmissionssystemet skal være pålideligt og opbygget på en sådan måde, at der er høj sandsynlighed for, at alarmsignaler afsendt på et vilkårligt tidspunkt når frem til kontrolcentralen.

 

40

Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136

Alarmtransmissionssystemer skal opfylde de generelle krav i de europæiske standarder for indbrudsalarmsystemer EN 50131 og alarmtransmission EN 50136.


Hvis der på særskilt produktområde er implementeret en standard eller teknisk specifikation, skal produkterne opfylde disse krav.


De generelle krav er beskrevet nærmere i følgende standarder:

 

 • EN 50131-1: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems – System requirements.
 • EN 50136-1-1: Alarm systems – Alarm transmission systems and equipment – general requirements for alarm transmission systems.
 • EN 50136-2-1: Alarm systems – Alarm transmission systems and equipment – general requirements for alarm transmission equipment.


Alarmsendere skal være Forsikring & Pension-registreret.


Alarmsendere, der opfylder de generelle krav jf. 40.10, og som er Forsikring & Pension-registreret, kan anvendes til alarmtransmission indtil udgivelsen af de specifikke europæiske produktstandarder.


Forsikring & Pension-registrering af alarmsendere på baggrund af de generelle krav jf. punkt 40.20 bortfalder 36 måneder efter udgivelse af en specifik europæisk produktstandard.


Alarmtransmissionssystemet skal opfylde krav om maksimal alarmtransmissionstid, overvågning ved hjælp af poll-signaler samt beskyttelse af de transmitterede data. Dette krav medfører, at den anvendte kontrolcentral skal være i besiddelse af teknisk udstyr, der kan modtage og tolke disse signaler.


Under punkt 40 findes en skematisk sammenstilling af kravene i de europæiske standarder. Her vises bl.a., hvilke krav der stilles til alarmtransmissionstid, overvågning med poll-signaler samt signalbeskyttelse i henhold til standardernes opdeling i fire udstyrsklasser (grade 1, 2, 3 og 4).


Anvendelsen af alarmsendere, signalgivere m.v. jf. forsikringsselskabernes sikringsniveauer skal ske i henhold til nedenstående skema.

 

  Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
A B C A B C D A B C D A B C D
Sikringsniveau 20
Sikringsniveau 30
Sikringsniveau 40
Sikringsniveau 50
Sikringsniveau 60

 

Note: Ved strømsvigt i det overvågede område, skal det sikres, at alarmsignaler fortsat kan transmitteres til kontrolcentralen jf. EN 50131-1:

 

 • Udstyrsklasse 1 og 2: Minimum 12 timer.
 • Udstyrsklasse 3 og 4: Minimum 60 timer.


Forsikring & Pension registrerede AIA-produkter – herunder alarmsendere – kan findes på Sikringsguiden.dk under menuen Tyveri/sikringsprodukter.

 

50

Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136

Af nedenstående skema fremgår kravene i de europæiske standarder. Det fremgår bl.a., hvilke krav der stilles til alarmtransmissionstid, overvågning med poll-signaler samt signalbeskyttelse i henhold til de fire udstyrsklasser.

 

Detaljerede krav til alarmtransmissionssystemer
  Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
A B C A B C D A B C D A B C D
Primær alarmtransmission
Gennemsnitlig alarmtransmissionstid 120 s 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s 20 s 20 s 20 s 20 s 10 s
95% af transmissionstiderne ligger under 240 s 80 s 80 s 80 s 80 s 80 s 80 s 80 s 30 s 30 s 30 s 30 s 15 s
Maksimum alarmtransmissionstid 480 s 120 s 120 s 120 s 120 s 120 s 120 s 120 s 60 s 60 s 60 s 60 s 20 s
Overvågning (poll-tid) 25 h 25 h 25 h 25 h 25 h 300 m 300 m 300 m 180 s 180 s 180 s 180 s 20 s
Sikkerhed mod erstatning (substitution) ID ID ID ID

ID+

AUT

ID+

AUT

ID+

AUT

ID+

AUT

ID+

AUT

Beskyttelse af informationer - (betegnelse) i 0 i 0 i 0 i 0 i 1 i 2 i 2 i 2 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3
Sekundær alarmtransmission
Gennemsnitlig alarmtransmissionstid     120 s       60 s       60 s  
95% af transmissionstiderne ligger under     240 s       80 s       80 s  
Maksimum alarmtransmissionstid     480 s       120 s       120 s  
Overvågning (poll-tid)     25 h       25 h      

300 m

 
Sikkerhed mod erstatning (substitution)           ID       ID  
Beskyttelse af informationer - (betegnelse)     i 0       i 1       i 2  
Andre krav
Sirene (antal) 2     2       2       2      
Sirener med egen strømforsyning (antal)   1     1       1       1    
Primær alarmtransmission (type)     ATS 1 ATS 2 ATS 2 ATS 2 ATS 3 ATS 4 ATS 4 ATS 4 ATS 5 ATS 5 ATS 5 ATS 5 ATS 6
Sekundær alarmtransmission (type)           ATS 1       ATS 3       ATS 4  

 

Sikringsniveau 20 – eksempel

 

For at opfylde kravene til sikringsniveau 20 skal der som minimum anvendes et klasse (grade) 1C alarmtransmissionssystem jf. afsnit 40.80. Det betyder i praksis:

 

 • At der som minimum skal foretages en overvågning af alarmtransmissionssystemet med en maksimal poll-tid på 25 timer.
 • At overførsel af et alarmsignal i gennemsnit skal overføres inden for 120 sekunder.
 • At der generelt ikke stilles særlige krav til beskyttelsen af alarmsignalets informationer.
 • At hvis der findes en relevant specifik standard for den aktuelle valgte alarmsender, er det de evt. skærpede krav i denne standard, der er gældende for alarmtransmissionssystemet.
 • At ved anvendelse af et alarmtransmissionssystem af højere klasse end klasse 1C, er det kravene for den valgte klasse, der finder anvendelse. Det kunne f.eks. være et klasse 2A alarmtransmissionssystem, hvor der er større krav til alarmtransmissionstiden.


Sikringsniveau 50 – eksempel:


For at opfylde kravene til sikringsniveau 50 skal der som minimum anvendes et klasse 3C alarmtransmissionssystem jf. 40.80. Det betyder i praksis – såfremt der er valgt et Grade 3C system:

 

 • At et Grade 3C transmissionssystem skal have et primært og et sekundært transmissionssystem, der udgør den samlede løsning.
 • At der skal ske en overvågning af det primære alarmtransmissionssystem med en maksimal poll-tid på 300 minutter.
 • At overførsel af et alarmsignal via det primære alarmtransmissionssystem i gennemsnit skal overføres inden for 60 sekunder.
 • At der er krav om beskyttelse af alarmsignalets informationer og mod substitution.
 • At for det sekundære alarmtransmissionssystem er kravene til poll-tid og beskyttelse reduceret i forhold til det primære alarmtransmissionssystem.
 • At hvis der findes en relevant specifik standard for de aktuelt valgte alarmsendere, så er det de skærpede krav i disse standarder, som er gældende for alarmtransmissionssystemet.
 • At hvis der anvendes et transmissionssystem af højere klasse end Grade 3C, er det kravene for den valgte klasse, der finder anvendelse. Det kan f.eks. være et Grade 3D transmissionssystem, hvor der ikke er krav om et primært og sekundært system, men derimod større krav til bl.a. poll-tid.

 

 

 

60

Alarmtransmission via telefonbindelser og Alarmnettet

Frem til den 1. januar 2010 kan alarmtransmission endvidere ske ved anvendelse af en telefonforbindelse eller Alarmnettet, når kravene i dette afsnit følges.


Alarmtransmission via telefonforbindelser og Alarmnettet inddeles i tre kategorier:

 

 • Transmissionssystemer uden overvågning.
 • Transmissionssystem/-medie, der mindst skal kunne overføre 2 individuelle tilstande fra AIA-anlægget.
 • Transmissionssystemer med overvågning.


Transmissionssystem/-medie, der er overvåget på en sådan måde, at indgriben eller forringelse af transmissionsmediets kvalitet, som hindrer kommunikation mellem alarmsender og modtager, registreres på kontrolcentralen.

 

Overvågningen skal foregå:

 • Automatisk og periodisk mindst hvert andet sekund, samt
 • som tovejskommunikation.


Afhængig af transmissionssystemets udformning og virkemåde skal hele eller dele af transmissionssystemet overvåges mod afbrydelse, der skal medføre alarm på kontrolcentralen.


Transmissionssystemet skal mindst kunne overføre 8 individuelle tilstande fra AIA-anlægget.


Transmissionssystemer med overvågning og identifikation.


Der stilles samme krav som nævnt ovenfor – for transmissionssystem med overvågning.


Desuden skal transmissionssystemet gøre det muligt for kontrolcentralen med sikkerhed at kunne identificere det enkelte AIA-anlæg (adresse).


Identifikation skal:

 • Foregå automatisk og periodisk.
 • Foregå på en måde, der forhindrer kortlægning af tidspunkt for samt indhold af identifikationen.


Der skal desuden være mulighed for at kontrolcentralen manuelt kan iværksætte identifikation af det enkelte AIA-anlæg.


Det maksimale tidsrum mellem 2 identifikationer skal afstemmes efter sikringsniveauet og må ikke overstige 60 minutter.


Transmission af alarmer via telefonforbindelser og Alarmnettet jf. Forsikringsselskabernes sikringsniveauer skal ske i henhold til nedenstående skema.

  Transmissionssystemer uden overvågning Transmissionssystemer med overvågning Transmissionssystem-er med overvågning og identifikation
Sikringsniveau 20
Sikringsniveau 30
Sikringsniveau 40
Sikringsniveau 50
Sikringsniveau 60

 

Note: Ved strømsvigt i det overvågede område skal det for alarmtransmissionssystemer installeret i henhold til sikringsniveau 30-60 sikres, at alarmsignaler i minimum 12 timer fortsat kan transmitteres til kontrolcentralen.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.