Tema
Debat

Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA Kataloget - fane 150

10

Indledning

Centraludstyret består af kontrol- og indikeringsudstyr samt energiforsyning.


Kontrol- og indikeringsudstyrets opgave er at modtage og behandle signaler fra tilsluttede systemdele, overvåge systemdelens signalføringsveje, kontrollere anlæggets korrekte virkemåde samt entydigt tilkendegive information om anlæggets tilstand.


Energiforsyningens opgave er at levere den elektriske energi, der er nødvendig for opretholdelsen af anlæggets korrekte virkemåde, samt overvåge forsyningens kvalitet og kvantitet.

 

 

20

Definitioner

21

Generel terminologi

Signal er en meddelelse sendt fra en systemdel til en anden systemdel gennem en signalføringsvej. Kontrol- og indikeringsudstyret modtager signaler fra alle tilsluttede kredsløb. Kontrol- og indikeringsudstyret foretager en signalvurdering, hvor typen af modtagne signaler bestemmes. Dette medfører en signalbehandling, der er afhængig af øvrige modtagne signaler. Resultatet heraf er afsendelse af signaler til informationsgivning internt (på betjeningspanel) og eksternt (lokalt eller fjernt).


Kataloget skelner mellem følgende typer af signaler med den nævnte betydning:

 • Indbrudsalarmsignal: Alarmtilstand i et detektorkredsløb.
 • Sabotagealarmsignal: Alarmtilstand i et sabotagekredsløb.
 • Fejlalarmsignal: Fejltilstand i et selvstændigt fejlovervågningskredsløb eller fejltilstand i et detektorkredsløb.


Information er en optisk eller akustisk indikering for en meddelelse om en given tilstand i systemdelen.


Dette katalog anvender følgende begreber:

 • Individuel: Specifik intern information om en bestemt detailtilstand i anlægget.
 • Fælles: Overordnet intern information, der altid tilkendegives, når systemdelen ikke er i normaltilstand.
 • Lokal: Overordnet ekstern information, som tilkendegives ved anlægget vha. klokke el.lign.
 • Fjern: Overordnet ekstern information for signal til kontrolcentral.
 • Indbrudsalarm: Information om alarmtilstand i detektorkredsløb.
 • Sabotagealarm: Information om alarmtilstand i sabotagekredsløb.
 • Fejlalarm: Information om fejltilstand i fejlovervågningskredsløb eller et detektorkredsløb.


Desuden anvendes følgende begreber for angivelse af specifikke informationer:

 • Netdrift: Individuel optisk information om at systemdelen tilføres energi fra netforsyningen.
 • Batteridrift: Individuel optisk information om at systemdelen tilføres energi fra batteri forsyningen.
 • Udkoblet: Fælles eller individuel optisk information om at detektorkredsløb er udkoblet således, at dette kredsløb ikke tilkobles ved normal tilkobling af tilhørende område.
 • Opmærksomhedsalarm: Fælles akustisk information for tilkendegivelse af unormal tilstand i anlægget.
 • Forbikoblingskontrolsignal: Særlig akustisk (eller optisk) information for tilkendegivelse af, at alarmsignaler fra detektorkredsløb for ind-/udgangsvejen undertrykkes.


Aktiv information er en entydig informationsgivning, som ikke kan forveksles med pågældende organs informationsgivning i energiafbrudt tilstand.

22

Udstyrsterminologi

Kredsløb er den samlede mængde systemdele med tilhørende signalføringsvej, for hvilket det gælder, at given grænseværdioverskridelse i kredsløbet overføres til systemdelen som alarmsignal, der entydigt kan identificeres i forbindelse med systemdelens signalvurdering. Disse forskrifter skelner mellem følgende typer af kredsløb:


Detektorkredsløb: Overfører signaler fra detektorer. Indbrud eller forsøg herpå tilkendegives ved indbrudsalarmsignal.


Sabotagekredsløb: Overvåger indgreb i systemdele og/eller forbindelseselementer. Indgreb tilkendegives ved sabotagealarmsignal.


Fejlovervågningskredsløb: Overvåger systemfunktion. Fejl, der hindrer korrekte virkemåde eller bringer denne i fare, tilkendegives ved fejlalarmsignal.


Alarmeringskredsløb: Overfører signaler til eksterne informationsorganer. Alarmtilstand i systemdelen tilkendegives ved alarmsignal.


Betjeningskredsløb: Overfører særlige signaler mellem systemdelen og eksterne betjeningsorganer.


Overføringsudstyr er systemdel, indbygget i centraludstyret eller eksternt udstyr, for overføring af signaler til kontrolcentral for fjernalarm.

 

23

Funktionsterminologi

Dette katalog benytter følgende overordnede terminologi for definition af systemdelens tilstand:

 

 • Tilkoblet: Er den tilstand, hvor systemdelen skal udløse ekstern alarm for alarmtilstand.
 • Frakoblet: Er den tilstand, hvor systemdelen ikke må udløse ekstern alarm for alarmtilstand.


Udstyret kan være delvist tilkoblet, dvs. et eller flere detektorkredsløb er tilkoblede, resten er frakoblede. Da må nævnte eksterne alarm kun kunne ske for alarmsignaler fra tilkoblede detektorkredsløb.


Ændring i ovennævnte tilstande må alene kunne ske ved betjening, fra eller tilkobling.


Uanset ovennævnte overordnede tilstande anvender kataloget følgende definitioner for anlæggets tilstand:

 

 • Normaltilstand: Foreligger når systemdelen er i drift og tilsluttet samtlige systemdele og forbindelseselementer, der er nødvendige for systemdelens korrekte funktion. Systemdelen kan ikke samtidigt befinde sig i normaltilstand og fejl- eller alarmtilstand.
 • Alarmtilstand: Foreligger når systemdelen har identificeret indbrudsalarmsignal fra et eller flere tilkoblede detektorkredsløb, eller et sabotagealarmsignal fra et eller flere sabotagekredsløb. Denne tilstand opretholdes selvom pågældende detektorkredsløb herefter frakobles.
 • Fejltilstand: Foreligger når systemdelen har identificeret et fejlalarmsignal fra en eller flere overvågningskredsløb.


Udkobling er en betjening, som medfører hindring af signalbehandling af signaler fra givent detektorkredsløb. Signalbehandling genoptages alene efter indkobling af detektorkredsløbet.


Afstilling er en betjening, som medfører ophør af optisk eller akustisk informationsgivning, uden dette forhindrer fornyet informationsgivning.


Forbikobling er en tidsbegrænset undertrykkelse af alarmsignaler fra ind- /udgangsvejens detektorkredsløb.


Ved indgang initieres undertrykkelsen ved betjening af forbikobler eller tilsvarende særlig anordning og ophæves igen ved manuel frakobling af indgangsvejens detektorkredsløb, eller automatisk, såfremt frakoblingen ikke er sket inden udløb af en forud fastlagt tidsperiode.


Ved udgang initieres undertrykkelsen ved tilkobling af udgangsvejens detektorkredsløb og ophæves efter udløb af en forud fastlagt tidsperiode (automatisk kvittering), eller evt. tidligere ved manuel betjening (manuel kvittering) af særligt betjeningsorgan.

 

24

Energiforsyningsterminologi

Efter forskrifterne opdeles energiforsyningen i følgende bestanddele:

 

 • Netforsyning, omfattende net og netaggregat.
 • Batteriforsyning, omfattende batteri og batteriaggregat.
 • Kontrol og styrekredsløb.


Se figur herunder: Opdelingen tjener alene katalogets beskrivelse af energiforsyningens funktion og pålægger således ikke særlige begrænsninger i formgivning eller konstruktion. Kataloget beskriver energiforsyningens elektriske størrelser ud fra de på figuren anførte symboler og betegnelser:


VN = Netspænding VP = Netaggregatspænding
VB = Batterispænding VS = Batteriaggregatspænding
Figur 24.10 Energiforsyning

 


Driftspænding er en vilkårlig værdi af forsyningsspændingen i et givet punkt, hvor denne ikke hindrer eller bringer anlæggets korrekte virkemåde i fare.


Driftstrøm er en vilkårlig værdi af forsyningsstrømmen i en given leder, hvor denne ikke hindrer eller bringer anlæggets korrekte virkemåde i fare.


Netdrift foreligger, når anlægget alene tilføres energi fra netforsyningen.


Batteridrift foreligger, når anlægget alene tilføres energi fra batteriforsyningen.


Netudfald foreligger, når netaggregatspændingen VP over et forud fastlagt tidsrum har afveget fra driftspændingen i pågældende punkt.

25

Faciliteter

Katalogets krav til funktion og konstruktion dækker mindstekrav for udstyr i 4 udstyrsklasser. Klasserne er benævnt udstyrsklasse 1, udstyrsklasse 2, udstyrsklasse 3 og udstyrsklasse 4, hvor udstyrsklasse 1 er laveste klasse med de færreste krav, og udstyrsklasse 4 er højeste klasse med de mest omfattende krav.


De krav, der kun gælder givne udstyrsklasser, er indsat i tabeller benævnt Faciliteter. Således gælder et krav mærket udstyrsklasse 3 og udstyrsklasse 4 kun for udstyr i disse tabeller.


Alle øvrige krav (uden for tabellerne) gælder generelt alle udstyrsklasser.

30

Intern informationsgivning

31

Generelt

Alle krævede indikeringer som anført i tabel 17 skal forefindes mindst ét sted.


Yderligere indikationer kan forefindes andre steder.


Tilstandene, som skal indikeres, skal forblive tilgængelige, indtil disse registreres/afstilles af en bruger.


Indikationerne skal være i overensstemmelse med kravene i EN 60073.


Kravene i EN 60073 omhandler alene indikatorer, hvorfor akustiske signalgivere ikke behøver at opfylde kravene efter denne Europanorm.

 

Tabel 17, krævede indikeringer

Indikation Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
AIA – anlægget tilkoblet / deltilkoblet K K K K
AIA – anlægget frakoblet K K K K
Overfaldsalarm tilstand K K K K
Overfalds identifikation af gruppe K K K K
Indbrudsalarm tilstand K K K K
Indbrudsalarm detektorkredsløb K K K K
Individuel detektor identifikation (adresseret) (a) T T K K
Detektor alarm tilstand (indikation på detektor) K K K K
Midlertidig udkobling (gruppe eller individuel adresse) K K K K
Permanent udkobling (gruppe eller individuel adresse) K K K K
Fejltilstand (se note 1) K K K K
Sabotagetilstand K K K K
Afdækning af detektor T T K K
Reducering af detektors dækningsområde T T T K
Note: Kan indikeres som afdækning K K K K
Displaytekst (se note 2) K K K K
Lokal informationsgivning (akustisk eller visuel) K K K K
Indikation efter endt tilkobling (se note 3) K K K K
Indikation ved forbikobling/indgangstid (b) K K K K
Indikation efter endt frakobling (b) K K K K
K = Krævet T = Tilladt
(a) Individuel detektor identifikation kræves kun hvis detektoren indeholder denne facilitet
(b) Disse indikationer kræves jævnfør fane 60. punkt 40

 

Indikationerne skal være tilgængelige for brugere på adgangsniveau 1 jævnfør fane 60. Øvrige informationer i tabellen er alene tilgængelige for brugere på adgangsniveau 2, 3 eller 4.


Note 1: Følgende fejl skal indikeres: Fejl I detektor, overfaldstryk, primær og sekundær strømforsyning, AIA-anlæggets interne kommunikation samt alarmtransmissionssystemer.


Note 2: Hvis displayinformationen fylder mere end displayet skal informationen gives som rullende tekst.


Note 3: Efter endt tilkobling skal der forekomme en indikation der er tidsbegrænset jævnfør fane 60, punkt 40.


Når systemdelen er i drift, skal den altid afgive synlig driftsinformation, enten netdrift eller batteridrift, for tilkendegivelse af den energikilde, der tilfører systemdelen energi.


Ved synlig driftsinformation forstås afgivelse af aktiv information i form af f.eks. tændt lampe.


Øvrig informationsgivning skal – indtil betjening er muliggjort ved anvendelse af korrekt kode, kodekort eller nøgle – være undertrykt, når systemdelen er delvist eller helt tilkoblet.


Information om sabotage- eller fejlalarm skal indikeres efter højst 10 sekunder, når anlægget er frakoblet.


Det tillades, at fællesinformation om indbrudsalarm ikke undertrykkes, uanset om anlægget er frakoblet helt eller delvist tilkoblet.


Korrekt tilkoblingsprocedure skal indikeres i højst 180 sek.


Korrekt frakoblingsprocedure skal indikeres i højst 30 sek.


Når betjening herefter er muliggjort ved anvendelse af korrekt kode, kodekort eller nøgle, skal alarm og fejltilstande mindst tilkendegives ved fællesinformation.


Det tillades, at alarmtilstand undertrykker enhver information om fejltilstande, såfremt disse automatisk vises efter afstilling af alarmtilstand.

 

32

Registrering af hændelser

Centraludstyret skal, afhængigt af udstyrsklassen, være i stand til at registrere i henhold til EN 50131-1

 

40

Signalering

Signalering, herunder overvågning og behandling af signaler skal ske i henhold til EN 50131-1 jævnfør EN 50000 serien.

50

Betjening

Betjening skal ske i henhold til EN 50131-1. Der henvises endvidere til katalogets fane 60, punkt 40.

60

Energiforsyning

Generelt henvises der til EN 50131-6, jævnfør dog nedenstående.

61

Alment

Energiforsyningen skal mindst omfatte 2 af hinanden uafhængige forsyningskilder, der selvstændigt skal kunne overtage anlæggets energiforsyning inden for nærmere fastlagte grænser.


Den ene kilde skal være offentlig elforsyning eller elforsyning af tilsvarende kvalitet og kvantitet.


Den anden kilde skal være et genopladeligt batteri som:


a) Oplades automatisk af AIA-anlægget.
b) Ikke automatisk oplades af AIA-anlægget.


Minimumskapacitet for alternativ strømforsyning:

Batteritype

Klasse 1

timer

Klasse 2

timer

Klasse 3

timer

Klasse 4

timer

Type a,
Genoplades af AIA-anlægget
12 12 60 60
Type b,
Genoplades ikke af AIA-anlægget
24 24 120 120

 

Hvis fejl på primærforsyningen transmitteres til en godkendt kontrolcentral kan tidskravet for klasse 3 og 4 halveres. Det tillades, at fejlsignalet forsinkes i op til én time.


Hvis der på anlægget er etableret supplerende primær forsyning kan alle ovennævnte tidskrav reduceres til 4 timer.


Energiforsyningens normaltilstand skal være netdrift.


Ved netudfald skal forsyningen automatisk overgå til batteridrift.


Batteridrift må kun kunne opretholdes, så længe denne er nødvendig for opretholdelse af anlæggets korrekte virkemåde. Forsyningen skal snarest herefter overgå til netdrift.


Automatisk skift fra netdrift til batteridrift og omvendt må ikke påvirke anlæggets korrekte funktion.


Batterikapaciteten baseres på centraludstyrets effektforbrug i normaltilstand (måles eller beregnes) eller fejltilstand, hvis denne er mere strømforbrugende. Kapaciteten skal kunne opfylde ovennævnte tidskrav. Valg af batteri sker i overensstemmelse med batterifabrikantens anvisning.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.