Tema
Debat

Aftale om eftersyn

AIA Kataloget - fane 120

10

Generelt

Det påhviler anlægsejer/bruger at sørge for, at det installerede AIA-anlæg til stadighed er funktionsdygtig stand, hvorfor der skal være indgået aftale om udførelse af service årligt i.h.t. pkt. 20 og inspektion og kontrol i.h.t. pkt. 30.


Det påhviler AIA-installatøren ved aflevering og fysiske eftersyn af et AIA-anlæg at sørge for, at anlægsbrugeren får det nødvendige kendskab til anlæggets virke måde, således at:

 

 • Uønskede alarmer så vidt muligt undgås.
 • Genstande, varer og lignende ikke placeres, så detektorernes funktion forringes.
 • Den foreskrevne overvågning ikke forringes ved bygningsmæssige ændringer.

 

20

Aftale om service

Aftale om service på AIA-anlægget skal være indgået med en AIA-installatør, der er registreret hos Forsikring & Pension.

 

AIA-installatører skal sikre, at anlægget er fuld funktionsdygtigt indenfor 8 timer udenfor kundens åbningstider.

 

En kundes sikringssystemer må maximalt være ude af drift i 8 timer i tilkoblingsperioden. Sikringsniveauet skal være opretholdt i hele perioden på anden vis efter aftale med kunde og dennes forsikringsselskab.

30

Aftale om inspektion og anlægskontrol

Aftale om inspektion og anlægskontrol af AIA-anlægget skal være indgået med en AIA-installatør, der er registreret hos Forsikring & Pension, og som minimum omfatte:

 

 • Funktionsprøve af udgangstimer/forbikobler.
 • Funktionsprøve af alle signalgivere.
 • Funktionsprøve af alle detektorer (dækningsområde og evt. antimasking).
 • Funktionsprøve af transmissionsudstyrets signal til kontrolcentralen.
 • Kontrol af centralenhedens og transmissionsudstyrets energiforsyning.
 • Kontrol af trådløst sende/modtageudstyrs energiforsyning.
 • Ved integration med andre anlæg skal signalafgivelse til disse efterprøves.
 • Hvis AIA-anlægget overvåger tekniske anlæg i.h.t. fane 80, skal indgange fra disse efterprøves.
 • Inspektion af synlige installationer.
 • Inspektion af brudfolie.
 • Rensning af detektorer efter fabrikantens anvisning.
 • Ajourføring af forholdsordre og anlægsdokumentation.

Aftale om eftersyn af AIA-anlægget skal omfatte mindst et årligt eftersyn.

Efter hver inspektion/funktionsprøve skal der udarbejdes en servicerapport, der udviser anbefalede rettelser eller forbedringer. Rapporten sendes til anlægsejer.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.