Tema
Debat

Integration med AIA anlæg

AIA Kataloget - fane 110

10

Forord

For at gøre til- og frakobling af AIA-anlæg lettere for brugeren tillades visse former for integration med adgangskontrolanlæg. Brugeren kan med denne løsning, afhængig af sikringsniveau, foretage til- og frakobling af AIA-anlægget ved betjening af kortlæser placeret uden for det sikrede område.

20

Projektering

Alle systemdele i et integreret system, der modtager, behandler og videregiver informationer, som har betydning for AIA-funktioner, skal være Forsikring & Pension-registreret efter EN 50131-3.


Til- og frakobling af AIA-anlægget skal, afhængig af sikringsniveau, begrænses ved anvendelse af nøgle og/eller kode, som angivet i tabel 1.


Tabel 1 – Anvendelse af nøgle for til- og frakobling

    Sikringsniveau
    20 30 40 50 60
Tilkobling Nøgle (fysisk)
Kode (hukommelse)
Nøgle og Kode
Frakobling Nøgle (fysisk) ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
Kode (hukommelse) ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
Nøgle og Kode 1) ÷ ÷ ÷
Forbikobling 2) Nøgle (fysisk)
Kode (hukommelse)
Nøgle og Kode

1) Accepteres kun såfremt der anvendes forskellig nøgle til betjening af AIA-anlæg og til aflåsning af bygningen. Fra- og tilkobling af skalovervågningen for gennembrydning må kun foretages i det sikrede område.


2) Ved anvendelse af kortlæser til forbikobling af adgangsvejen skal den monteres således at indgangstiden aktiveres samtidig.
Nøgle: Fysisk medie, mekanisk, elektrisk, magnetisk
Kode: PIN-kode.

 

Antallet af kombinationer for det anvendte nøglesystem skal følge mindstekravene, som er angivet i tabel 2.

 

Tabel 2 – minimumskrav til antal kode- og nøglekombinationer

  Udstyrsklasse
Kode- og nøgle - kombinationer 1 2 3 4
Koder - mindst 1.000 10.000 100.000 1.000.000
Fysisk nøgle – mindst
(mekanisk nøgle)
300 3.000 5.000 50.000

 

AIA-anlægget skal afhængig af udstyrsklassen detektere og registrere forsøg på gentagne forsøg på uautoriseret adgang, som angivet i tabel 3. Når det maksimale antal forsøg på uautoriseret adgang detekteres, skal den pågældende kortlæser blokeres i mindst 90 sekunder. Det tillades, at flere kortlæsere blokeres samtidigt.


Tabel 3 – Reaktion ved forsøg på uautoriseret adgang

  Udstyrsklasse
  1 2 3 4
Blokering af kortlæser T T K K
Maks. antal forkerte forsøg før midlertidig blokering 10 10 10 3
Maks. Antal yderligere forkerte forsøg før blokering i mindst 90 sekunder 10 10 1 1
Registrering i hændelseslog ved blokering T T T K

T = tilladt, K = krav

 

I tilfælde af alarm-, eller fejltilstand som skyldes forsøg på til- eller frakobling, skal brugeren altid kontakte kontrolcentralen.

 

 

30

Sabotageovervågning

Kortlæseren skal sabotageovervåges i overensstemmelse med EN 50131-3. Såfremt andre dele af adgangskontrolanlægget indgår direkte i integrationen med AIA-anlægget, gælder der samme krav for disse dele samt til forbindelser mellem delene.

 

50

Betjening

Der henvises til EN 50131-3. For anvendelse af kortlæser monteret uden
for det sikrede område gælder desuden:

 

  • Tilkobling må kun finde sted, når AIA-anlægget er i normal tilstand.
  • Supplerende information tillades, men skal ske i overensstemmelse med EN 50131-3.
  • Ved præsentation af korrekt kode, kort og/eller nøgle må til- eller frakobling kun være mulig i højst 10 sekunder.
  • Til- eller frakobling må kun kunne finde sted ved forsætlig betjening efter præsentation af korrekt kode, kort og/eller nøgle.

 

Forsætlig betjening kan foretages af enten bruger eller ske automatisk efter forud fastlagte regler, som hindrer utilsigtet til- eller frakobling af AIA-anlægget.


Eksempel: Automatisk tilkobling efter forudgående varsling, når adgangskontrolanlægget registrerer, at sidste person forlader det sikrede område.


Der skal afgives visuel og/eller akustisk information til brugeren om korrekt tilkobling.


Informationen skal undertrykkes efter højst 30 sekunder efter endt tilkobling.


Enhver betjening skal undertrykkes efter endt tilkobling indtil fornyet præsentation af korrekt kode, kort og/eller nøgle.

 

100

Formål

Integrerede sikringsløsninger

 

Formålet med dette afsnit er at angive kravene - når andre elektroniske overvågningssystemer etc., integreres med et AIA-anlæg, der er installeret i henhold til forsikringsselskabernes sikringsniveauer. Der henvises til andre afsnit i henholdsvis AIA-kataloget og Sikringskataloget samt andre vejledninger og forskrifter nævnt under referencer.

 

110

Baggrund

Baggrunden for kravene er, at ingen af AIA-anlæggets funktioner og signaler må risikere at kunne kompromitteres i forhold til det aktuelle sikringsniveau.

120

Generelt

Når der i et afsnit anvendes ordet ’skal’, er det nødvendigt for opretholdelse af det samlede sikringsniveau.


Når der i et afsnit anvendes ordet ’bør’, må det vurderes nøje, om fravigelsen svækker den samlede sikringsløsning.


Når der i et afsnit anvendes ordet ’kan’, er det et godt råd, der kan optimere sikringen.

 

130

Definitioner

Se AIA-katalogets fane 10.

140

Referencer

TS 50398:2003 - Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - General requirements.


DBI Forskrift 232 Automatiske brandalarmeringsanlæg.


DBI retningslinjer 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg.


Sikringskataloget, udgivet af Forsikring & Pension.


Specifikationer for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg, udgivet af Forsikring & Pension.


Kravspecifikationer – certificering af AIA-installatørvirksomheder, udarbejdet af Forsikring & Pension samt en række brancheorganisationer.

 

150

Integration

Ved etablering af integrerede sikringsløsninger i tilknytning til AIA-anlæg skal følgende krav iagttages:

 

Retningslinjer for fjernbetjening af AIA-anlæg Henvisning AIA-kataloget, fane 60, punkt 80
Krav/relevans Krav
Synopsis Her beskrives de krav, der stilles til AIA-installationer, hvorfra der skal etableres mulighed for at betjene anlægget fra lokaliteter fjernt fra det AIA-overvågede område. Kravene stilles henholdsvis til sikringen af fjerndestinationen, til fjernbetjeningsudstyret, personerne der udfører fjernbetjeningen, krav til kommunikationsforbindelsen i det ikke-sikrede netværk samt til kommunikationsudstyret til AIA-anlægget.

 

Alarmverifikation via supplerende system Henvisning AIA-kataloget, fane 70, punkt 30 – 40
Krav/relevans Krav
Synopsis Her beskrives hovedsageligt de krav, der stilles til kontrolcentralens reaktion overfor verificering af indbrudsalarmsignaler via supplerende systemer samt krav om nødvendige oplysninger til kontrolcentralen etc.

 

Teknisk overvågning Henvisning AIA-kataloget, fane 80
Krav/relevans Krav
Synopsis Her beskrives hvorledes detektorer, der anvendes til andre formål end indbrudsdetektering skal tilsluttes AIA-anlægget. Endvidere anvises krav til anlægsreaktionen samt krav ved fjernbetjening af tekniske anlæg via AIA-anlægget.

 

Anvendelse af TVO til alarmverifikation Henvisning AIA-kataloget, fane 90
Krav/relevans Krav
Synopsis Her beskrives bl.a. sammenfaldet mellem tv-overvågningsanlægget og AIA-detektorernes dækningsområde - samt muligheden for tilslutning af alarmsignaler fra tv-overvågningsanlægget til AIA-anlægget.

 

Integration med adgangskontrol Henvisning AIA-kataloget, fane 110
Krav/relevans Krav
Synopsis Her beskrives muligheden for at udføre visse betjeninger af AIA-anlægget med ADK-kortlæser placeret udenfor AIA-anlæggets overvågede område i relation til sikringsniveauet - samt hvorledes disse betjeninger skal ske. Endvidere beskrives krav til informationsgivning for kortlæsere.

 

Perimetersikring Henvisning Sikringskataloget, kapitel 11
Krav/relevans Relevans
Synopsis Her beskrives en række faktorer, der skal overvejes i forbindelse med tilslutning af detektorer for perimeterovervågning til AIA-anlægget.
Formålet er, at reducere mængden af uønskede alarmer der kan forårsages af sådanne detektorer / installationer.

 

Adgangskontrol Henvisning Suppleringskataloget, kapitel 2
Krav/relevans Krav
Synopsis Dette afsnit i Sikringskataloget er udarbejdet som et rådgivningsværkstøj til brug ved installation af adgangskontrolanlæg, hvor forsikringsselskabets krav om aflåsning fort- sat skal opretholdes.
I afsnittet ”Integration med andre anlæg” stilles der krav om, at dele af ADK-anlæg, der indgår i et AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

 

Værdihåndtering Henvisning Henvisning Suppleringskataloget, kapitel 6
Krav/relevans Krav
Synopsis Afsnittet beskriver kobling mellem et AIA-anlæg med overfaldstryk og et TV-overvågningsanlæg, såfremt et sådant anlæg er installeret i et pengeoptællingsrum.

 

Tågesikrings-anlæg Henvisning Henvisning Suppleringskataloget, kapitel 3 og DBI’s forskrift 232.
Krav/relevans Krav
Synopsis

Vejledningen fra Forsikring & Pension beskriver tilslutningen mellem tåge-sikringsanlægget og AIA-anlægget samt hvilke betingelser, der skal være opfyldt for aktivering af tågesikringsanlægget. Ligeledes stilles der krav til AIA-anlæggets overvågning af tåge-sikringsanlægget.


Afsnittet i DBI’s forskrift 232 stiller krav til det gensidige samspil mellem tåge-sikringsanlægget samt det ABA-anlæg, der overvåger det tågesikrede område med tilstødende lokaliteter.

160

Dokumentationskrav

Efter udført installation skal der som minimum udarbejdes anlægsdokumentation  i henhold til nedenstående:

 

Installationserklæring Henvisning AIA-kataloget, fane 100
Krav/relevans Krav
Synopsis I installationserklæringen er der plads til at beskrive ”Andre forhold af betydning for opfyldelsen af det eller de krævede sikringsniveauer – samt supplerende sikringsforanstaltninger.”

 

Kvalitetsguide Henvisning AIA-kataloget, fane 130
Krav/relevans Relevans
Synopsis I kvalitetsguiden er der et felt, der anvendes til at beskrive hvilken form for integration, der er etableret.

 

170

Krav til installatøren

Det firma, der udfører den endelige integration mellem ”andre elektroniske overvågnings-systemer” – og AIA-anlægget, skal være certificeret i henhold til: Kravspecifikationer – certificering af AIA-installatørvirksomheder, der er udarbejdet af SikkerhedsBranchen, TEKNIQ – Installatørenes Organisation samt Forsikring & Pension.


Den certificerede AIA-installatørvirksomhed skal være registreret hos Forsikring & Pension.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.