Tema
Debat

Definitioner

AIA kataloget - fane 10

00

Revisionsoversigt

Oversigt over seneste ændringer
Dato Afsnit Ændring
November 2021 Generelt Sproglige opdateringer og præciseringer.
10

Definitioner

AIA-anlæg
Et alarmanlæg, der automatisk registrerer indtrængen eller forsøg herpå og alarmerer om dette.


Adgangsrettigheder
Et begreb til inddeling af brugere efter autorisation til at betjene bestemte funktioner i samt adgangen til informationer fra AIA-anlægget.


AIA-installationserklæring
En erklæring, der er udfyldt og underskrevet af AIA-installatøren på en af Forsikring & Pension – godkendt blanket.


AIA-installatør
En installatør, der er registreret af Forsikring & Pension til at projektere, installere og vedligeholde AIA-anlæg.


Alarmnet
Et landsdækkende overvåget transmissionsnet, som drives af TDC.


APL-ledning
Abonneret Privat Ledning, er en punkt-til-punkt forbindelse, der lejes hos teleselskaberne. En APL-ledning skal i sin fulde længde være sabotageovervåget.


Basisprogram
Er centraludstyrets software eller “firmware” leveret af fabrikanten, som bestemmer signalbehandling eller information, som kan konfigureres af installatør og bruger.


Bygningsdel
En konstruktion, der indgår som en del af en bygning. Fast bygningsdel er mur, væg, gulv, tag og lignende, der til stadighed er fastholdt og ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Bevægelig bygningsdel er dør, vindue og andet lukke.


Centraludstyr
Den del af AIA-anlægget, der modtager, behandler, præsenterer og viderebringer signaler fra det øvrige udstyr. Centraludstyret er en fællesbetegnelse for centralenhed, betjeningsenhed, strømforsyning og alarm-transmissionsudstyr. Centraludstyret kan indeholde sende/modtageudstyr for radiokommunikation med AIA-anlæggets detektorer.


Detektor
En systemdel, der selvstændigt detekterer en tilstandsændring i et rum eller på en flade.
En detektor kan indeholde selvstændig energiforsyning og evt. sende-/modtageudstyr for radiokommunikation.


Dækningsområde
Et afgrænset område, hvori en tilstandsændring registreres af en detektor.


Forbikobler
En nøglekontakt, kodetastatur, læser til ethvert medie – fysisk eller biometrisk.


Forholdsordre
En skriftlig instruks fra anlægsejer/bruger til kontrolcentral om handlinger ved alarm.


Forsikring & Pension-godkendt AIA-anlæg
Et AIA-anlæg, der er projekteret og installeret af en Forsikring & Pension-registreret AIA-installatør efter Forsikring & Pension’s AIA-katalog.


Grænseflader
De bygningsdele, der omslutter de sikrede genstande.


TVO
TV-overvågning med mulighed for billedoptagelse.
Den engelske betegnelse er CCTV (Closed Circuit Television).


Kontrolcentral
En af politiet godkendt modtagecentral for alarmsignaler.


Lukke
En konstruktion, der dækker en åbning i grænseflader. Lukke er f.eks. dør, vindue, lem, port eller lignende.


Nøgleboks
En Forsikring & Pension-registreret sikringsenhed til opbevaring af den nøgle, som AIA-installatøren har fået stillet til rådighed af anlægsejeren for at få adgang til AIA-centraludstyret eller for en vægters adgang til det sikrede område. Krav til nøglebokse, herunder til montering, fremgår af Fane 170.


Objektovervågning
Foreligger, når et bestemt objekt er overvåget.


Overfaldstryk
Systemdel, der ved manuel påvirkning, medfører en alarmtilstand.


Overvågning
Overvågning ved brug af et AIA-anlæg, er en overvågning, der automatisk detekterer en indtrængen eller forsøg herpå og alarmerer om dette.


Overvågningsområdet
Det område, der overvåges af et installeret AIA-anlæg.


Risikovurderede genstande
Genstande, der er tyvetækkelige og derfor attraktive for en tyv, jf. forsikringsselskabernes betingelser (varegrupper/sikringsniveauer).


Rumovervågning
Foreligger, når rum bag grænsefladen er overvåget af en eller flere bevægelsesdetektorer, der tilsammen overvåger rummet.


Sabotageovervågning
En overvågning mod uautoriseret indgreb i et installeret AIA-anlæg og dets systemdele.


Sende-/modtageudstyr
Trådløst udstyr som via radioforbindelse kommunikerer mellem systemdelene.

Signalgiver
En akustisk eller visuel signalgiver, der på stedet er tilsluttet AIA-anlægget. En signalgiver kan indeholde selvstændig energiforsyning og evt. sende-/modtageudstyr for radiokommunikation.


Sikringsenhed
En mekanisk enhed, der er egnet til at fungere som sikringsforanstaltning mod indbrud og tyveri.


Sikringsniveau
Angiver omfanget af den mekaniske sikring og elektroniske overvågning på sikringsstedet (sikringsniveau 10-60).


Sikringsområdet
Det område bag grænsefladen, der er fysisk sikret mod indbrud og tyveri.


Skalovervågning
Foreligger når døre, vinduer og svage bygningsdele i grænsefladerne er overvåget mod gennembrydning og oplukning.


Større åbning
Et hul i grænsefladen, der overstiger 0,1 m2, og hvor begge sider er mere end 12 cm.


Systemspecifikke data
Information, som relaterer til konfigurationen i et specifikt AIA-anlæg, f.eks. parametre for signalbehandling.


Svag bygningsdel
En bygningsdel, der ikke effektivt kan modstå, at en større åbning frembringes ved oplukning og/eller gennembrydning ved anvendelse af almindeligt håndværktøj.

 

Ved bedømmelse af svage bygningsdele kontra stabile bygningsdele henvises der til Sikringskatalogets kapitel 6.


Udkobling
Er en manuel betjening, der medfører undertrykkelse af signalbehandling af signaler fra et givent detektorkredsløb eller en adresse.

 

Der skelnes mellem to former for udkobling:
Midlertidig udkobling (inhibit) hvor signalbehandlingen automatisk genoptages ved frakobling af AIA-anlægget.


Permanent udkobling (isolate) hvor signalbehandlingen først genoptages ved manuel betjening.


Ved tilkobling af AIA-anlægget eller dele heraf skal anlægget afgive information om midlertidigt eller permanent udkoblede detektorkredsløb eller adresser.


V-AIA
Metode, som bekræfter eller underbygger sandsynligheden for, at der er tale om et indbrud ved hjælp af alarmtilstande fra to af hinanden uafhængige detektorer i AIA-anlægget. Alternativt at alarmtilstanden fra en detektor suppleres med enten billede eller lyd.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.